.

Π.Δ. 111/2014
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.
ΦΕΚ Α'178/29.8.2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του ν.4210/2013 (Α'254), 55 του ν. 4238/2014 (Α' 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και 7 του ν.4275/2014 (Α'149),

β. του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α'26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν.4275/2014 (Α'149) και του άρθρου 54 του ν.4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α' 156),

γ. του άρθρου 35, παρ. 4, του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α'226) και του άρθρου 10 του ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 254),

δ. του άρθρου 21 του ν.4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α'34),

ε. του άρθρου 12 του ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α'210), όπως συμπληρώθηκε με την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α'160).

στ. του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113),

ζ. της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 14), συμπληρώθηκε με εδάφιο β', με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4141/2013 «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013» (Α' 107) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 178 του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (εν-σωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107), καθώς και της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 254),

η. της υποπαραγράφου Ε2 «Σύσταση Θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων» της παραγράφου Ε «Ρυθμίσεις για τα Δημόσια Έσοδα, τη Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

θ. του ν.4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ι. της παραγράφου Β του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107),

ια. των διατάξεων του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν,

ιβ. του ν. 4254/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α'85),

ιγ. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153),

ιδ. των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,.....» (Α' 147),

ιε. του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134), ιστ. του π.δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (Α'142), ιζ. του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α'221), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), όπως ισχύει.

4. Τις αποφάσεις, με αριθμό:

α) Δ6Α 1113773 ΕΞ 15.7.2013 του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» (Β'1748),

β) Δ6Α 1117082 ΕΞ 23.7.2013 του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής» (Β'1779), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1131977 ΕΞ 26.8.2013 (Β'2191) όμοια,

γ) Δ6Α 1166403 ΕΞ 31.10.2013 του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» (Β'2775), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1042928 ΕΞ 10.3.2014 όμοια (Β'651) και ισχύει,

δ) Δ6Α 1121589 ΕΞ 31.7.2013 του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών» (Β' 1908),

ε) Δ6Α 1126601 ΕΞ 8.8.2013 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β' 2043), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) Δ6Α 1036682 ΕΞ 25.2.2014 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», (Β'478 και 558), όπως ισχύει,

ζ) Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β' 865, 1079 και 1846), όπως ισχύει.

5. Της με αριθ. Υ 301/25.6.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 1594).

6. Της με αριθ. Υ 48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β' 2105).

7. Την από 23.4.2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθ-μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την από 27.3.2014 όμοια.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την με αριθ. 148/11.7.2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:

Μέρος Α'
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 1. Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 2. Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 3. Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
Άρθρο 4. Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

Κεφάλαιο Α'
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών

Άρθρο 5. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 6. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Άρθρο 7. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Άρθρο 8. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
Άρθρο 9. Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνομώνων

Κεφάλαιο Β'
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 10. Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 11. Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων
Άρθρο 12. Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
Άρθρο 13. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Άρθρο 14. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Άρθρο 15. Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών
Άρθρο 16. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
Άρθρο 17. Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών
Άρθρο 18. Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης
Άρθρο 19. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Άρθρο 20. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Άρθρο 21. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Άρθρο 22. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Κεφάλαιο Γ'
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 23. Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
Άρθρο 24. Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
Άρθρο 24Α. Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Άρθρο 25. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Άρθρο 26. Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων
Άρθρο 27. Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
Άρθρο 28. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
Άρθρο 29. Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Άρθρο 30. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Άρθρο 31. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 32. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
Άρθρο 33. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
Άρθρο 34. Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων
Άρθρο 35. Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού
Άρθρο 36. Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου
Άρθρο 37. Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων
Άρθρο 38. Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Άρθρο 39. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων
Άρθρο 40. Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα Υπουργεία
Άρθρο 41. Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 42. Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς, στις νομαρχίες και στα Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 43. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
Άρθρο 44. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων
Άρθρο 45. Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
Άρθρο 46. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Άρθρο 47. Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων
Άρθρο 48. Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Άρθρο 49. Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων
Άρθρο 50. Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών
Άρθρο 51. Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων
Άρθρο 52. Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων
Άρθρο 53. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοικητικής Υποστήριξης

Κεφάλαιο Δ'
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 54. Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 55. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
Άρθρο 56. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
Άρθρο 57. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Άρθρο 58. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Άρθρο 59. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Άρθρο 60. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 61. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 62. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Άρθρο 63. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Άρθρο 64. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Άρθρο 65. Διεύθυνση Οργάνωσης
Άρθρο 66. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
Άρθρο 67. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Άρθρο 68. Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης
Άρθρο 69. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Άρθρο 70. Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
Άρθρο 71. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Άρθρο 72. Διεύθυνση Ελέγχων
Άρθρο 73. Διεύθυνση Εισπράξεων
Άρθρο 74. Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας
Άρθρο 75. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού
Άρθρο 76. Φορολογικές Περιφέρειες
Άρθρο 77. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης
Άρθρο 78. Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
Άρθρο 79. Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
Άρθρο 80. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
Άρθρο 81. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
Άρθρο 82. Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων
Άρθρο 83. Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
Άρθρο 84. Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Άρθρο 85. Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Άρθρο 86. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
Άρθρο 87. Τελωνειακές Περιφέρειες
Άρθρο 88. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΑ.Υ.Τ.)
Άρθρο 89. Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
Άρθρο 90. Τελωνεία
Άρθρο 91. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
Άρθρο 92. Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων
Άρθρο 93. Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
Άρθρο 94. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Άρθρο 95. Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες

Κεφάλαιο Ε'
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 96. Βασική Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 97. Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών
Άρθρο 98. Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
Άρθρο 99. Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
Άρθρο 100. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών
Άρθρο 101. Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 102. Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Άρθρο 103. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Άρθρο 104. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Δικαστικών Ενεργειών
Άρθρο 105. Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 106. Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας

Κεφάλαιο ΣΤ'
Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 107. Βασική διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Άρθρο 108. Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 109. Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.- Δ2.Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών
Άρθρο 110. Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς
Άρθρο 111. Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου
Άρθρο 112. Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Άρθρο 113. Λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Επικράτεια

Μέρος Β'
Προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 114. Θέσεις Προσωπικού
Άρθρο 115. Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο
Άρθρο 116. Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα
Άρθρο 117. Προσωπικό
Άρθρο 118. Κατάταξη προσωπικού
Άρθρο 119. Προσόντα διορισμού
Άρθρο 120. Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Άρθρο 121. Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Άρθρο 122. Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων
Άρθρο 123. Κλάδοι Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Άρθρο 124. Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 125. Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων Περιφερειακών, Αποκεντρωμένων, Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου
Άρθρο 126.

Μέρος Γ'
Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 127. Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 128. Καταργούμενες Διατάξεις
Άρθρο 129. Έναρξη Ισχύος

Παραρτήματα

Ο τίτλος του παραρτήματος Ι αντικαταστάθηκε σε "Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς, στις νομαρχίες και στα Ν.Π.Δ.Δ." με την παρ. 8α του άρθρου 106 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24-12-2014.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ' τέθηκε όπως ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 106 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24.12.2014.

Προηγούμενα, ο τίτλος αυτός, όπως είχε τεθεί με την παρ. 2δ του άρθρου 53 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α'237/31.10.2014), είχε ως εξής:"Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων."
Αρχικά, ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ' είχε ως εξής: "Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής".