..

Ν.27/1975 
(ΦΕΚ Α’77/22.4.1975) 
Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4336/2015 

 

ΤΜΗΜΑ Α'

Ουσιαστικαί Φορολογικαί Διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Γενικά περί φορολογίας πλοίων

 

 

Άρθρο 1 Επιβολή του φόρου και της εισφοράς

Άρθρο 2

Άρθρο 3 Κατάταξις πλοίων εις κατηγορίας

Άρθρο 4  Υποκείμενον φόρου και εισφοράς

Άρθρο 5  Μείωσις φόρου και εισφοράς λόγω αργίας πλοίου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογουμένων υπό ελληνικήν σημαίαν μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου

Άρθρο 6 Υπολογισμός φόρου

Άρθρο 7  Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίνα μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 8 Υπολογισμός φόρου

Άρθρο 9 Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρο 10  Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντών υπό ελληνικήν σημαίαν μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 11 Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Φορολογίαν πλοίων δευτέρας κατηγορίας

Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου

Άρθρο 13 Απαλλαγαί - Μειώσις φόρου

 

ΤΜΗΜΑ Β'

Διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής φόρου κα εισφοράς

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Δήλωσις προσδιορισμός και καταβολή του φόρου και της εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας

Άρθρο 14 Δήλωσις και καταβολή φόρου και εισφοράς

Άρθρο 15 Προσδιορισμός φόρου επί παραλείψεως υποβολής δηλώσεως και ανακριβείας.

Άρθρο 16 Νόμισμα καταβολής φόρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Βεβαίωσις και καταβολή φόρου πλοίων δευτέρας κατηγορίας

Άρθρο 17  Βεβαιωσις και καταβολή του φόρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Κυρώσεις και απαγορεύσεις

Άρθρο 18  Πρόσθετοι φόροι

Άρθρο 19 Υπολογισμός του φόρου και εισφοράς επί των μεταβιβαζομένων ή υποθηκευομένων πλοίων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρο 20  Αρμόδιος οικονομικός έφορος

Άρθρο 21 Διαδικασία βεβαιωσεως και εισπράξεως του φόρου και εισφοράς

Άρθρο 22  Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου

Άρθρο 23 Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

Άρθρο 24 Σύστασις γνωμοδοτικής επιτροπής

 

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Άρθρο 25 Eγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Άρθρο 26 Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία

Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 Ατελής σύνταξις εγγράφων

Άρθρο 28 Εξουσιοδοτικαί διατάξεις - Δαπάναι βεβαίωσεως και εισπράξεως φόρου και εισφοράς

Άρθρο 29 Καταργούμεναι διατάξεις

Άρθρο 30 Εναρξις ισχύος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται απο της δημοσιεύσεως του δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.