Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ40/4 - 08/01/2013

ΘΕΜΑ: Συνυπολογισμός χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη. Τροποποίηση οδηγιών εγκ. 118/85.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1539/85, με την οποία τροποποιήθηκε η παρ.2 του άρθρ. 1 του Ν. 1358/83, «αν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσότερων ομοειδών οργανισμών, η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος. Αν ο ασφαλισμένος υπάγεται παράλληλα στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών, η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης ή έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος. Ο ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας, χωρίς τον υπολογισμό του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας και έχει χρόνο ασφάλισης σε δεύτερο ομοειδή οργανισμό δικαιούται να υπολογίζει το χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 1 του νόμου αυτού.»

Εξάλλου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ80000/24480/1792/16.10.2006 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ομοειδείς οργανισμοί» θεωρούνται όσοι παρέχουν όμοιας φύσης παροχές (δηλαδή οι φορείς που παρέχουν κύρια σύνταξη ή κατ’ αντιστοιχία επικουρική σύνταξη) ανεξάρτητα από την ιδιότητα των ασφαλιστέων σε αυτούς προσώπων.

 

2. Με την 118/85 εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1539/85 με το οποίο τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν. 1358/83, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου.

Συγκεκριμένα, κατά την ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.1539/85, με την ως άνω εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του Ν. 1358/83, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος και σε δεύτερη σύνταξη, εκτός από την περίπτωση που ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει υπαχθεί παράλληλα για χρονικό διάστημα που συμπίπτει εν όλω ή εν μέρει στην ασφάλιση και άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης για την ίδια ή διαφορετική απασχόληση και με το χρόνο της παράλληλης ασφάλισης στον Οργανισμό αυτό θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη. Αν όμως ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης με χρόνο παράλληλης ασφάλισης στον Οργανισμό αυτό ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφόσον φυσικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 1358/83.

 

3. Με αφορμή έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που αφορούσε συνταξιοδοτική περίπτωση ασφαλισμένου, ο οποίος διεκδικούσε δεύτερη σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση, σας πληροφορούμε ότι στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν δικαιωθεί σύνταξη λόγω γήρατος από άλλο ομοειδή οργανισμό και ζητούν δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστεί για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Συνεπώς, τροποποιώντας τις οδηγίες της εγκυκλίου 118/85 ως προς τον συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη:

α) για την προσαύξηση του ποσού της δεύτερης σύνταξης και

β) για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη μόνο στην περίπτωση που η πρώτη σύνταξη που έχει δικαιωθεί ο ασφαλισμένος από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης είναι σύνταξη αναπηρίας.

 

4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, αιτήσεις αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος, θα κριθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 118/85, πριν την τροποποίησή της με το παρόν.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ