Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α05/ 1105/5 - 09/01/2013

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση οδηγιών περί των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.).

 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 160/26-10-1988 Εγκύκλιος διαταγή μας.

Με αφορμή ευρήματα ελέγχων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης καθώς και εντοπισθέντα μεμονωμένα περιστατικά λανθασμένης ή πλημμελούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., περί των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, κατόπιν Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.), κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του Ιδρύματος από καταδολιεύσεις, χωρίς, ωστόσο, να περιορισθούν δικαιώματα των ασφαλισμένων, να επισημανθούν εκ νέου τα κάτωθι:

 

Οι προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπουν ότι:

 

1. «Αν το ασφαλιστικό βιβλιάριο χαθεί ή καταστραφεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο αντικαθίσταται σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

 

2. Ο αιτών την αντικατάσταση οφείλει να προσκομίσει κάθε αναγκαία απόδειξη για το ακριβές περιεχόμενο του χαμένου βιβλιαρίου.

Αποδεικτικά μέσα για το σκοπό αυτό είναι, κατά πρώτο λόγο, το τυχόν σωζόμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο του οποίου ζητείται η αντικατάσταση, στη συνέχεια οι εγγραφές στα μισθολόγια των εργοδοτών, οι μισθολογικές καταστάσεις των εργοδοτών που έχουν κατατεθεί στο Ίδρυμα και τέλος οι κατά το παρελθόν χορηγηθείσες από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος βεβαιώσεις και οι εγγραφές των αρμοδίων υπαλλήλων του Ιδρύματος στα βιβλία ελέγχου των εργοδοτών.

Αποκλείεται η με μαρτυρικές καταθέσεις απόδειξη του περιεχομένου του απολεσθέντος ή καταστραφέντος ασφαλιστικού βιβλιαρίου.

 

3. Με βάση τις προσκομιζόμενες έγγραφες αποδείξεις, εκδίδεται απόφαση διευθυντή του αρμόδιου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και παραδίδεται στον αιτούντα, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες ασφάλισης κατά έτη καθώς και ο κλάδος ασφάλισης που περιέχονταν στο χαμένο κ.λ.π. βιβλιάριο, σε αντικατάσταση του οποίου εκδίδεται η απόφαση αυτή.

Συγχρόνως εκδίδεται υπέρ του αιτούντος νέο ασφαλιστικό βιβλιάριο το οποίο θα φέρει και τις λοιπές στο άρθρο 8 παρ. 1 περιλαμβανόμενες ενδείξεις.

 

4. Κατά της απόφασης του διευθυντή του Υποκαταστήματος με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση για αντικατάσταση καθώς και κατά του περιεχομένου της μπορεί ο ασφαλισμένος να υποβάλει αίτηση θεραπείας και ν΄ ασκήσει τα λοιπά ένδικα μέσα».

Με την παράγραφο 2 επιδιώκεται να αποδοθούν στον ασφαλισμένο οι ημέρες εργασίας, που είχαν καταχωρηθεί σε απολεσθέν ή κατεστραμμένο ασφαλιστικό βιβλιάριο πριν την ανακεφαλαίωσή του, εφόσον από σαφώς απαριθμούμενα αποδεικτικά μέσα (μισθολογικές καταστάσεις, βεβαιώσεις του Ιδρύματος και εγγραφές των αρμοδίων υπαλλήλων μας στα Β.Ε.Ε.) προκύπτει ότι, ο εργοδότης κατέβαλε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές αγοράζοντας ένσημα, που ακολούθως επικόλλησε στο ασφαλιστικό βιβλιάριο.

 

Συνεπώς, ο εντοπισμός και η διερεύνηση των μισθολογικών καταστάσεων καθώς και του Β.Ε.Ε. της κρίσιμης χρονικής περιόδου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση Υ.Δ.Α.Α.Β..

Απόδειξη του περιεχομένου απολεσθέντος ή κατεστραμμένου ασφαλιστικού βιβλιαρίου με μαρτυρικές καταθέσεις αποκλείεται. Ο αποκλεισμός των μαρτυρικών καταθέσεων από των περιοριστικώς και όχι ενδεικτικώς αναφερομένων στη παράγραφο 2 αποδεικτικών μέσων θεωρείται αυτονόητο ότι, περιλαμβάνει και σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων, των εργοδοτών τους ή τρίτων προσώπων καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εργοδότη.

 

Τούτο διότι, μόνη η ένδειξη της παροχής εργασίας δεν αρκεί για την αναγνώριση του συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης με την υποβολή Υ.Δ.Α.Α.Β., αφού απ’ αυτή την απόδειξη δεν συνάγεται οπωσδήποτε ασφάλιση, η οποία προϋποθέτει έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου, αγορά ενσήμων από τον εργοδότη και επικόλλησή τους σ’ αυτό (Σ.τ.Ε. 2604/1980, 3448/1985, 3782/1990, 3064/1992 και 1999/2008).

Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι, οι κατ΄ ετος θεωρήσεις των βιβλιαρίων υγείας λαμβάνονται υπόψη για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν Υ.Δ.Α.Α.Β., αφού περιλαμβάνονται στις «βεβαιώσεις των αρμοδίων υπαλλήλων του Ιδρύματος» που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις (σχετ. Α05/1105/30.50.1985 Γεν. Έγγραφό μας).

 

Επίσης, στο υπ’ αριθ. Α34/261/45/30-9-2003 Γενικό Έγγραφό μας παρέχονται οδηγίες για το χειρισμό υποθέσεων, στις οποίες από αδιάσειστα στοιχεία της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι, καταβλήθηκαν οι αναλογούσες εισφορές και αγοράστηκαν τα ένσημα, που όμως δεν επικολλήθηκαν σε ασφαλιστικό βιβλιάριο. Στις περιπτώσεις αυτές η αναγνώριση γίνεται με την έκδοση Πράξεως Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) ή όταν το δικαίωμα του Ιδρύματος να εισπράξει τις αντίστοιχες εισφορές έχει παραγραφεί, με απόφαση του Διευθυντή του αρμόδιου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της υπ’ αριθ. 160/26-10-1988 ανακεφαλαιωτικής εγκυκλίου διαταγής μας.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ