Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/136 - 13/12/2012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της 209/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. που αφορά τη συμμετοχή του εκπροσώπου εργοδοτών στις Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/97/11.10.2012 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 549/11.12.2012 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Κ.Α. και σας γνωρίζουμε ότι:

Εάν ο εκπρόσωπος των εργοδοτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις (όπως αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο σας ενημερώσαμε για την 209/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.) δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις της Τ.Δ.Ε. και θα πρέπει ν΄ αντικατασταθεί άμεσα.Στις περιπτώσεις αυτές oι γραμματείς των Τ.Δ.Ε. δεν θα πρέπει να προχωρούν σε κλήτευση τόσο του εκπροσώπου των εργοδοτών όσο και του αναπληρωτή του (άρθρο 14 παρ.3 Κ.Δ.Δ.).

Μέχρι δε την αντικατάστασή του, η Τ.Δ.Ε. ως τετραμελής μπορεί να συνεδριάζει με τα υπόλοιπα τρία μέλη έχουσα την προς τούτο απαρτία αλλά όχι πέραν του τριμήνου (άρθρο 13 παρ.5 Κ.Δ.Δ.).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ