Αρ. πρωτ.: 28733 - 10/12/2012

ΘΕΜΑ: Κατάργηση Ειδικής Συνδικαλιστικής Σύνταξης του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.

 

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. Φ 80020/οικ. 26444/975/21-11-2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της ΓΓΚΑ και σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222):

1. Διακόπτεται από 01.01.2013 η καταβολή της σύνταξης από το ΕΤΕΑ σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα δικαιοδόχα μέλη τους που συνταξιοδοτήθηκαν με την ιδιότητα αυτή (κατηγορία Α΄), βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.

Εξαιρούνται της διακοπής όσοι δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, ή το Δημόσιο.

Η διακοπή της σύνταξης και οι εξαιρέσεις, για τις ανωτέρω προβλεπόμενες περιπτώσεις, θα γίνουν ως ακολούθως:

α) Διακόπτεται κατ’ αρχάς η σύνταξη για το σύνολο των περιπτώσεων της κατηγορίας Α΄, χωρίς καμία εξαίρεση (από ΗΔΙΚΑ).

β) Για τις περιπτώσεις συνταξιούχων της κατηγορίας Α΄ που πρέπει να εξαιρεθούν της διακοπής, τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να ελέγξουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης, ζητώντας από τους συνταξιούχους να προσκομίσουν:

i. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΓΓΠΣ, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν υπάρχει άλλο εισόδημα από συντάξεις ή μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και

ii. Υπεύθυνη δήλωση, δια της οποίας θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, ή το Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είναι δυνατή η απόδειξη εκ μέρους του συνταξιούχου, με βάση το εκκαθαριστικό του, ότι δεν εργάζεται (π.χ. γιατί εν τω μεταξύ απολύθηκε), η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, κατά την κρίση της, κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο τεκμηριώνει ότι ο συνταξιούχος δεν εργάζεται (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ).

Για τις περιπτώσεις που τελικά πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αποστέλλει προς την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΔΑΜ, με υπολογισμό αναδρομικών για τους μήνες διακοπής, συνοδευόμενο από υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τόσο τα στοιχεία του συνταξιούχου (ΑΜ, Πολ/τητα, Κατηγορία, Επώνυμο, Όνομα) καθώς και ο λόγος της εξαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι:

-Δεν διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης στους συνταξιούχους της κατηγορίας Β΄ (υπάλληλοι συνδικαλιστικών οργανώσεων ή του συγχωνευθέντος τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ).

-Οι συνταξιούχοι πρέπει να λαμβάνουν γνώση ότι σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλονται κρίσιμα στοιχεία (π.χ. ανάληψη εργασίας), υποχρεούνται να το δηλώνουν εγγράφως.

2. Εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑ από 01.01.2013, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που απέκτησαν την ιδιότητα τους μέχρι 30.04.1999.

3. Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι συνδικαλιστικών οργανώσεων ή του συγχωνευθέντος Ταμείου, καθώς και οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής, διέπονται από 01.01.2013 από τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην κατάργηση των καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, από 01.01.2013. Συνεπώς, από 01.01.2013 σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τόσο για τον υπολογισμό της σύνταξης όσο και για κάθε άλλο ζήτημα προκύπτει για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.

Επισημαίνουμε ότι για όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα, δεν καταστεί δυνατή η έκδοση μέχρι 31.12.2012 οριστικής απόφασης, η κρίση αυτών των υποθέσεων θα γίνει με την νομοθεσία ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρακαλείται να ενημερώσει τα υποκαταστήματα για τις ανωτέρω μεταβολές και η Διεύθυνση Πληροφορικής να μεριμνήσει για την έκδοση των κατάλληλων κωδικών.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ