Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71 - 21/11/2012

ΘΕΜΑ: Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6 περιπτώσεις 9, 10 και 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ.Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση από 1-11-2012 των εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 

Όπως είναι γνωστό , οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) που λειτουργούσαν ως ΝΠΔΔ, καταργήθηκαν από 14-2-2012, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/14-2-2012) και σε εκτέλεση των ρυθμίσεων, (οι οποίες με ρητή αναφορά συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής) του Κεφαλαίου Ε' « Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις» παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και του Κεφαλαίου 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1 «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας » του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν, ως παράρτημα στον Ν.4046/2012.

 

Επίσης, με την υπ'αριθμ. Π.Υ.Σ. αρ. 7 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 39/τ.Α'/2012), η οποία εξεδόθη κατ' εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012, ορίστηκε μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων από 14/2/2012 Οργανισμών Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε, η διάρκεια του οποίου ήταν (6) μήνες. Ορίστηκε Προσωρινή ενιαία Διοικούσα Επιτροπή με αρμοδιότητα την τακτοποίηση πράξεων λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, εκτός της ανάληψης νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από νέα προγράμματα και παροχές και όχι πέραν των ανειλημμένων συμβατικών ή γεγενημένων υποχρεώσεων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω Π.Υ.Σ. οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων μεταφέρθηκαν και ασκούνται πλέον από τον Ο.Α.Ε.Δ., συστήθηκε δε στον Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής με διοικητική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, στον οποίο μεταφέρονται οι πόροι, τα ήδη ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των δύο καταργούμενων φορέων.

 

Νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και τη συντήρησή τους και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων Οργανισμών.

 

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.6 περιπτώσεις 9,10 και 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 ορίζεται ότι: 

«9. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2963/1954 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75% επί των ημερομισθίων και μισθών των εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1ης Νοεμβρίου 2012.

10. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.678/1977 ( Α' 246) και του εδαφίου Γ' του άρθρου 7 του Ν.3144/2003( Α' 111) εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1ης Νοεμβρίου 2012.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των περιπτώσεων 9 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.» 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα, ενώ με τις διατάξεις του Ν.4046/2012 υπήρχε πρόβλεψη για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. ως μη μισθολογικό κόστος, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν.4093/2012 ορίζεται ρητά η κατάργησή τους από 1 Νοεμβρίου 2012.

 

Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων 11ου/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες, όσον αφορά την εργοδοτική εισφορά ως εξής:

 

1. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 31/10/2012 ΑΠΟ 1/11/2012
ΑΣΦ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ
Ο.Ε.Κ.

(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

1% 0,75% 1,75% 1% - 1%
Ο.Ε.Ε

(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

0,35% 0,35% 0,70% 0,35% - 0,35%
 

 

2. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 31/10/2012 ΑΠΟ 1/11/2012
ΑΣΦ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ
Ο.Ε.Κ.

(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

1% 0,938% 1,938% 1% - 1%
Ο.Ε.Ε

(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

0,35% 0,438% 0,788% 0,35% - 0,35%
 

 

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσον αφορά τις Κοινές Επιχειρήσεις, καταργούνται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα, σύνολο 1,10% η δε συνολική εισφορά από 1/11/12 και μετά διαμορφώνεται σε 1% υπέρ Ο.Ε.Κ, και 0,35% υπέρ Ο.Ε.Ε.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τους ασφαλιζόμενους μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών βάσει των διατάξεων των Κεφ. Η', Θ', Ι' και ΙΑ' (β' κατηγορία) του Κανονισμού Ασφ/σης του Ι.Κ.Α.- Ε.ΤΑ.Μ.

 

Επισημαίνεται ότι, για τους ασφαλιζόμενους βάσει του Κεφ.Η' φορ/τές (ξηράς - λιμένων), επειδή η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, στις περιπτώσεις που έχει ήδη εισπραχθεί θα αποδοθεί στο Ι.ΚΑ.-Ε.Τ A.M., όπως ακριβώς έχει εισπραχθεί.

 

Ειδικά για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων μετά την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς 0,938% υπέρ του Ο.Ε.Κ. και 0,438% υπέρ Ο.Ε.Ε., σύνολο 1,376%, η συνολική εισφορά από 1/11/12 και μετά διαμορφώνεται σε 1% υπέρ Ο.Ε.Κ. και 0,35% υπέρ Ο.Ε.Ε.

 

Ευνόητο δε είναι ότι, οι Κ.Π.Κ. παραμένουν ως έχουν.

 

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε πίνακες με τα βασικά ποσοστά ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω μειώσεις εισφορών.

 

Τα νέα ποσοστά εισφορών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά Κλάδο Ασφάλισης, όπως παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1/11/2012 και εφεξής.

 

Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να αναρτηθούν οι συνημμένοι Πίνακες σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ
 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ

1,85 3,70 5,55 1/1/70
 

ΕΙΔΟΣ

0,30 0,60 0,90 1/1/93
    2,15 4,30 6,45  
Ι.Κ.Α.          
    0,40 0,80 1,20 1/1/70
 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ

       
 

ΧΡΗΜΑ

       
    5,75 11,50 17,25 1/7/91
    0,92 1,83 2,75 1/1/93
 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

6,67 13,33 20,00  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

  1 1 1/8/61
 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

       
 

ΒΑΡΕΩΝ

2,20 1,40 3,60 1/3/76
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

3 3 6 1/2/83
 

ΕΤΕΑΜ

       
 

ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ

(3)+1,25 (3)+0,75 (6)+2=8 1/1/93
          25/8/54
 

ΑΝΕΡΓΙΑ

1 2 3 1/1/93
Ο.Α.Ε.Δ.  

0,33 

0,50

0,67 

0,50

1

1/8/11
    1,83 3,17 5  
 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

- 1 1 1/6/52
 

Δ ΛΟΕΜ

1 1 2 1/11/58
 

ΛΠΕα Α.Ε

- 0,15 0,15 1/3/90
  ΛΑΕΚ (ΛΕΠΕΕ 

ΕΛΠΕΚΕ 

ΕΚΛΑ)

-

-

0,10

0,20 

0,25 

0,26

0,20 

0,25 

0,36

1/1/88 1/1/94 1/1/94
    0,10 0,71 0,81 1/1/88

1/11/12

Ο.Ε.Κ

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1

0,75 1,75 

1

    0,25 0,25 0,50 1/1/78
Ο.Ε.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

0,05 

0,05

0,05 

0,05

0,10 

0,10

29/4/02 

1/1/03

    0,35 0,35 0,70  
    0,35 - 0,35 1/11/12
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/10/2012 ΑΠΟ 1/11/2012
 

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

1. ΜΙΚΤΑ

13,50

25,56

39,06

13,50

24,46

37,96

Με επαγγελματικό κίνδυνο

13,50

26,56

40,06

13,50

25,46

38,96

2. ΜΙΚΤΑ- Ε TEAM

16,50

28,56

45,06

16,50

27,46

43,96

Με επαγγελματικό κίνδυνο

16,50

29,56

46,06

16,50

28,46

44,96

3. ΒΑΡΕΑ

15,70

26,96

42,66

15,70

25,86

41,56

Με επαγγελματικό κίνδυνο

15,70

27,96

43,66

15,70

26,86

42,56

4. ΒΑΡΕΑ - ΕΤΕΑΜ

19,95

30,71

50,66

19,95

29,61

49,56

Με επαγγελματικό κίνδυνο

19,95

31,71

51,66

19,95

30,61

50,56

5. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

6,83

12,23

19,06

6,83

11,13

17,96

Με επαγγελματικό κίνδυνο

6,83

13,23

20,06

6,83

12,13

18,96

6. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΕΤΕΑΜ

9,83

15,23

25,06

9,83

14,13

23,96

Με επαγγελματικό κίνδυνο

9,83

16,23

26,06

9,83

15,13

24,96

7. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ)

10,95

20,46

31,41

10,95

19,36

30,31

Με επαγγελματικό κίνδυνο

10,95

21,46

32,41

10,95

20,36

31,31

8. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ - ΕΤΕΑΜ (ΑΠΛΑ) Με επαγγελματικό κίνδυνο

13,95 13,95

23,46 24,46

37,41 38,41

13,95 13,95

22,36 23,36

36,31 37,31

9. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ

13,15

21,86

35,01

13,15

20,76

33,91

Με επαγγελματικό κίνδυνο

13,15

22,86

36,01

13,15

21,76

34,91

10. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ -ΕΤΕΑΜ

17,40

25,61

43,01

17,40

24,51

41,91

Με επαγγελματικό κίνδυνο

17,40

26,61

44,01

17,40

25,51

42,91

 

 

 

 

 

 

             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ 31/10/2012 ΑΠΟ 1/11/2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΦ.Η'

Φορτ/τές Ξηράς

18,95 31,71 50,66 18,95 30,61 49,56

Φορτ/τές Λιμένος

18,95 32,71 51,66 18,95 31,61 50,56
ΚΕΦ.Θ'

Εκδοροσφαγείς

           
ΚΕΦ. Γ

Εκδοροσφαγείς Εργάτες νεκροταφείων Φύλακες αγορών, σημειωτές

Ζυγιστές αγορών κλπ.

18,95 31,71 50,66 18,95 30,61 49,56
ΚΕΦ. ΙΑ'

(β' κατηγορία εξαρτημένη εργασία σε πολλούς εργοδότες)

15,50 29,56 45,06 15,50 28,46 43,96
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 31/10/2012 ΑΠΟ 1/11/2012
ΑΣΦ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ 19,95 40,891 60,841 19,95 39,515 59,465
ΕΛΔΕΟ - 25%   - 25%