Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 70 - 07/11/2012

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, δ και ε, της παρ. 14 του άρθρου 26, του ν.4075/2012 ( Φ.Ε.Κ. 89/11-4-2012 τ.Α΄) : «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» καθώς & την κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Φ80000/οικ.10197/686/3-5-12 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Ε.Κ. 1504/4-5-2012 τ. Β΄) με θέμα «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους Φορέων ή Κλάδων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (νυν Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ) που εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν. 3655/2008 - στα καταστατικά των οποίων, πλην του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., δεν υπήρχε ρητή διάταξη για συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης - ότι, σε περίπτωση διακοπής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή, στον ίδιο φορέα Κύριας Ασφάλισης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του α.ν. 1846/1951, ως ισχύει.

 

Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους και στους αντίστοιχους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης.

 

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, του ν.3029/2002 προβλέφθηκε η ένταξη, έως 1/1/2008, στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. των κλάδων σύνταξης των Ταμείων Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ., Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α., Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και Τ.Α.Π.Α.Ε.- ΕΘΝΙΚΗ. Οι εν λόγω διατάξεις προέβλεπαν την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή τους.

 

Αρχικά εκδόθηκε η με αριθμ. Φ 10048/26904/1732/27-2-2004 (Φ.Ε.Κ 402/27-2-2004 τ.Β΄) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ρυθμίστηκε η ένταξη από 1/6/2004, του κλάδου σύνταξης του Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. στον αντίστοιχο κλάδο του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. ( σχετ. Εγκ.111/2004).

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ. 2 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/22-12-2006 τ.Α΄) εντάχθηκε ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού της Α.Τ.Ε. (Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.) από 1/1/2007 υποχρεωτικά στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (σχετ. Εγκ.13/2007 & 60/2007), ενώ με την αρ. Φ 10023/17105/1054/6-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 122/17-7-2007 τ. Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εντάχθηκε από 1/8/2007 στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ο κλάδος κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-2008 τ. Α΄) εντάχθηκαν από 1/8/2008, στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τα Ταμεία Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., καθώς και οι κλάδοι σύνταξης του Τ.Α.Π.Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΗ, Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α., και Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε. (σχετ. Εγκ.61/2008 , 76/2008, 77/2008 & 78/2008 ).

 

Από 1-2-1983 (Π.Δ. 633/1982), οι ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Π.–Η.Σ.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικά για επικουρική ασφάλιση, στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. (τ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) (εγκ. 30/1983, 67/1983).

 

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.3607/2007, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. συγχωνεύτηκε από 1/12/2007 στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 65 του ν.3863/2010 ο τομέας Τ.Ε.Α.Μ.-Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., εντάχθηκε από 1-8-2010 στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι του τ.Τ.Σ.ΕΑ.Π.Γ.Σ.Ο. και του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. που προέρχονται από τον Ο.Σ.Ε., υπάγονται για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) (εγκ. 61/2008, 58/2010, 82/2010, 33/2010.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Δικαίωμα υπαγωγής στην εν λόγω προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο που υπήχθη υποχρεωτικά μέχρι 31/12/92

στην ασφάλιση των προαναφερόμενων ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φορέων και Κλάδων Κύριας Ασφάλισης, καθώς και στον αντίστοιχο Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α.) Έχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση λύση σύμβασης) την υποχρεωτική ασφάλισή του στα ανωτέρω Ταμεία και Κλάδους και στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

 

β.) Δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα σε Φορέα Ασφάλισης Μισθωτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του στην προαιρετική ασφάλιση των κοινοποιούμενων διατάξεων.

 

γ.) Ήταν ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία ένταξης των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων στην υποχρεωτική ασφάλιση του αντίστοιχου Ταμείου ή Κλάδου καθώς και στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.(τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

 

δ.) -έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων ή του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) του πριν από την τελευταία ημέρα εργασίας του στην ασφάλιση των ίδιων Ταμείων και Κλάδων και υποβάλει έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του στα Ταμεία και στους Κλάδους αυτούς , ή

 

-έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες (10 έτη ασφάλισης) ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω αίτησης.

 

ε.) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν δικαιούται, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων σύνταξη αναπηρίας.

 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω χρόνοι πρέπει να προέρχονται από παροχή εργασίας υπαχθείσας υποχρεωτικά στην ασφάλιση των ειδικών Ταμείων και Κλάδων, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που πραγματοποιήθηκε πριν την ασφάλιση στα ενταχθέντα Ταμεία και Κλάδους και δεν δύναται να συνυπολογισθούν ημέρες από αναγνωρίσεις.

 

Επιπλέον τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν σε προαιρετική ασφάλιση δε συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 500 ή των 3000 ημερομισθίων για την εκ νέου συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, εφ όσον αυτή έχει διακοπεί για λόγους που δεν οφείλονται σε ανάληψη εργασίας ή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου.

 

Εξαιρούνται:

 

α.) Οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο λύσης της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

 

β.) Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παρ.5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951.

 

Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2084/92 όπως ισχύουν, για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης , πρόνοιας και ασθένειας (εγκ. 57/98). Συνεπώς, δεν έχουν εφαρμογή οι κοινοποιούμενες διατάξεις για τους νέους ασφαλισμένους.

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Οι ασφαλισμένοι που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους υποχρεούνται να καταβάλλουν κατά μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του φορέα ή τομέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο:

 

i) για κύρια ασφάλιση σύμφωνα με τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται στην παρ.3 του αρ.2 του ν.3655/2008, στην παρ.2 του αρ.38 του ν.3522/2006 (Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε. Φ.Ε.Κ. 276 Α΄), στην κοινή υπουργική απόφαση Φ10048/26904/1732/27-2-2004 (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. – 402Β/27-2-2004) ή στην κοινή υπουργική απόφαση Φ10023/17105/1054/6-7-2007 (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. - 1227Β/17-7-2007) και

 

ii) για επικουρική ασφάλιση, στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά ασφάλισης (3% εργοδότη – 3% ασφαλισμένου)

 

Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του Η.Α.Ε., όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν λογίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

 

Οι εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά μέχρι τέλους του επομένου της κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης τριμήνου.

 

Οι δε κατά μήνα εισφορές καταβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι τέλους κάθε επόμενου τριμήνου.

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που είναι απαιτητές, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά ( άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/1951). Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών μεγαλύτερη από 24 μήνες συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και διενεργείται για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα και 300 το χρόνο.

 

Ο συνεχίζων προαιρετικά την ασφάλισή του δεν υποχρεούται σε καταβολή εισφορών κατά το χρόνο που λαμβάνει επίδομα ασθένειας (αναστολή δυνητική)

 

Η επιδότηση λόγω ανεργίας δεν επηρεάζει την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης .

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Η αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται :

 

α.) Με την ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλο Ταμείο (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) που ασφαλίζει μισθωτούς ή στο δημόσιο.

 

β.) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. Μετά τη λήξη της συνταξιοδότησης αναβιώνει αυτόματα το δικαίωμα για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. Η απλή διαπίστωση οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας μετά την υπαγωγή, εφόσον δεν συνοδεύεται από απονομή σύνταξης αναπηρίας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται.

 

α.) Με δήλωση του ασφαλισμένου.

 

β.) Με τη παρέλευση 24 μηνών από τότε που οι εισφορές κατέστησαν απαιτητές χωρίς καταβολή εισφορών

 

γ.) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο χρόνο.

 

δ.) Με το θάνατο του ασφαλισμένου.

 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

 

Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλαδή από 11/4/2012. Αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων, όσον αφορά τον κλάδο κύριας σύνταξης, καθορίζονται τα Τοπικά Υποκ/τα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων και συγκεκριμένα:

 

α.) Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου σύνταξης του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

 

β.) Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. & Τ.Α.Π.Α.Ε.- ΕΘΝΙΚΗ & Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.

 

γ.) Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π. και του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους, απευθείας στα ανωτέρω Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, ή στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στα ανωτέρω Υποκαταστήματα.

 

Αιτήματα για συνέχιση της ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Α.Μ.) των ασφαλισμένων με κύριο φορέα ασφάλισης, το Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π. και το Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., θα υποβάλλονται στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας, ενώ για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται στο προαναφερόμενο γ.) Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α.) Θεωρημένο αντίγραφο της λύσης της σύμβασης εργασίας ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της εργασιακής σχέσης.

 

β.) Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, η οποία θα χορηγείται για ׃

 

● τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Ο. από το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π και του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

 

● τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π. και του Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε. από τα αρμόδια Υποκαταστήματα

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας τους

 

γ.) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν είναι συνταξιούχος από ίδιο δικαίωμα και δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος.

 

δ.) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό τελευταίου εργοδότη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι τακτικές αποδοχές οι οποίες στην συνέχεια θα διασταυρώνονται με τα υπάρχοντα στις Υπηρεσίες μας στοιχεία.

 

Ευνόητο είναι ότι όταν υποβάλλεται αίτηση για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση στο Ε.ΤΕ.Α.(τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) ο ενδιαφερόμενος δεν θα παραπέμπεται εκ νέου για κρίση πιθανής αναπηρίας , αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η κρίση για τον κύριο φορέα προσκομίζοντας την σχετική απόφαση

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στο εδάφιο δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 ο χρόνος της πραγματοποιηθείσας με τις υπόψη διατάξεις προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και ως εκ τούτου συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3029/2002 - στις οποίες παραπέμπουν οι διατάξεις με τις οποίες εντάχθηκαν σταδιακά τα τ. Ειδικά Ταμεία στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - ρητά προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της ένταξης είχαν ασφαλιστικό δεσμό με τα τ. Ταμεία συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από την ημερομηνία ένταξης του κάθε Ταμείου-Κλάδου με τα ισχύοντα γι΄ αυτούς ποσοστά ασφάλισης και επί των καθοριζομένων από τις διατάξεις του κάθε Ταμείου-Κλάδου αποδοχών διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας των τ. Ταμείων–Κλάδων (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό μα τις γενικές διατάξεις των ν. 1976/1991, ν.2084/1992, ν.2676/1999, ν.3029/2002, ν.3863/2010 κλπ.) - αποκλειομένης της δυνατότητας επιλογής της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (η οποία κατά κανόνα είναι δυσμενέστερη από αυτή των ενταχθέντων Ειδικών Ταμείων) ελλείψει ρητής αναφοράς στο νόμο - καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξής τους. Για την εφαρμογή δε τούτων έχουν παρασχεθεί κατά καιρούς αναλυτικές οδηγίες προς τα αρμόδια για την απονομή σύνταξης – με τις καταστατικές διατάξεις των τ. Ειδικών Ταμείων - Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τοπικά Εντασσομένων), τα οποία είναι τα καθ΄ ύλην αρμόδια για παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ