Αριθμ. 41403/Β 1563 - 28/09/2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου συνεννόησης του ν 4046/2012» (Α΄40).

β. Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν.4051/2012, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103).

γ. του π.δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε « Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ...» (Α΄ 213 ) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 276). Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,98Α΄).

2. Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι των απαιτήσεων του άρθρου 154γ του Πτωχευτικού Κώδικα ικανοποιούνται προνομιακά από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα, με θέσπιση ανώτατου ορίου ανά δικαιούχο κατ’εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν 3746/2009, η προνομιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) υπόκειται σε ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο που ορίζεται στο 50% επί της νόμιμης αποζημίωσης, τηρουμένου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ