Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 66 - 16/10/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2011.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α'), η οποία κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α'/23.02.2012) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 103/Α') που κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α'/20.09.2012), περί συμψηφισμού οφειλών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

Συγκεκριμένα, στις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4047/2012 προβλέπεται ότι, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οφειλές δήμων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α'/31.03.2009) έσοδα εκάστου, κατόπιν συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών κάθε δήμου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3756/2009 οι πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν (κεντρικοί αυτοτελείς πόροι), ανέρχονται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (1.711.000.000,00 €) και ανάγονται στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) μέχρι και το έτος 2008.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή, οφειλές ύψους μικρότερου ή ίσου των ανωτέρω συνολικών εσόδων, συμψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ (31.12.2011) της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Το τμήμα των εσόδων που απομένει, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρέπει να αποδοθεί στους δήμους, μπορεί να συμψηφίζεται και στο μέλλον με παρόμοιες οφειλές τους.

 

Οφειλές που υπερβαίνουν το ύψος των εσόδων, συμψηφίζονται στο σύνολό τους και το τμήμα των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω με τη παράγραφο 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι, οι κύριες οφειλές των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012, ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012, ή από άλλους πόρους, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους, έως τις 31 Οκτωβρίου 2012.

 

Στις ανωτέρω οφειλές που συμψηφίζονται, συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπόμενων ευεργετημάτων και απαλλαγών, καθώς και οφειλές των δήμων που προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και έχουν αναληφθεί νομίμως από αυτούς.

 

Είναι δυνατόν επίσης, να συμψηφιστούν οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί προσφυγή ή έφεση στα αρμόδια δικαστήρια, ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησής τους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφερομένων από το ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού.

 

Ως προς τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και των Ασφαλιστικών Ταμείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να προσκομίσουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πέραν της σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, βεβαίωση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στην οποία θα εμφανίζονται μόνο οι κύριες οφειλές, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι την 31/12/2011, καθώς αυτές απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφληθούν στο σύνολό τους, για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και αποστολής τους στην Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το συμψηφισμό των οφειλών.

 

1) ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής σε όσους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού είναι υπόχρεοι καταβολής, καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 31/12/2011.

 

Ειδικότερα υπάγονται:

 

α) Οφειλές των δήμων προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από 01.01.2012.

 

β) Οφειλές των νομικών προσώπων των δήμων, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που έχουν αναληφθεί νομίμως από αυτούς, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από 01.01.2012.

 

γ) Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 5 της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφόσον οι διαδικασίες του συμψηφισμού ή της αποπληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή, διεκπεραιωθούν μέχρι την 31.10.2012, τότε για τις περιπτώσεις α) και β) υπάγονται οι κύριες οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, απαλλασσόμενες από πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον εξοφλούνται στο σύνολό τους.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις συμψηφισμού ή αποπληρωμής, είτε από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012, είτε από άλλους πόρους:

 

1. Εφόσον η διαδικασία του συμψηφισμού ή της καταβολής, μέσω δανείου ή από άλλους πόρους, ολοκληρωθεί μέχρι την 31.10.2012, για το σύνολο των κύριων οφειλών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, που αναγράφονται στη χορηγηθείσα βεβαίωση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα ακολουθήσει η διαγραφή των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

 

2. Εφόσον η διαδικασία του συμψηφισμού, ολοκληρωθεί μέχρι την 31.10.2012, χωρίς να περιλαμβάνει το σύνολο των κύριων οφειλών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, που αναγράφονται στη χορηγηθείσα βεβαίωση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τότε το τμήμα των οφειλών που θα συμψηφιστεί δεν θα υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

3. Εφόσον η διαδικασία της καταβολής, μέσω δανείου ή από άλλους πόρους, ολοκληρωθεί μέχρι την 31.10.2012, χωρίς να περιλαμβάνει το σύνολο των κύριων οφειλών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, που αναγράφονται στη χορηγηθείσα βεβαίωση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ή ολοκληρωθεί μετά την ως άνω ημερομηνία, τότε η σχετική πίστωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επί του συνόλου της οφειλής κατά χρονολογική σειρά βεβαίωσης.

 

Σε περίπτωση που οι οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή κοινωφελών επιχειρήσεων και αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2010, εξοφληθούν στο σύνολο της κύριας εισφοράς, από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις (παρ. 1 άρθρο 10 ν.4071/2012 - ΦΕΚ 85 Α').

 

4. Εφόσον η διαδικασία του συμψηφισμού, δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 31.10.2012 και τα συμψηφιζόμενα ποσά ισούνται με το σύνολο των καθυστερούμενων, μέχρι την 31.12.2011, οφειλών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, τότε θα πιστωθούν με αυτές χωρίς να υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από 01.01.2012.

 

5. Εφόσον η διαδικασία του συμψηφισμού, δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 31.10.2012 και τα συμψηφιζόμενα ποσά είναι μικρότερα από το σύνολο των καθυστερούμενων, μέχρι την 31.12.2011, οφειλών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων τότε θα πιστωθούν στο σύνολό τους με αυτές και το τμήμα των οφειλών που θα πιστώνεται δεν θα υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Αναφορικά με τη διαδικασία της νόμιμης ανάληψης των οφειλών των νομικών προσώπων των δήμων, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, από τους οικείους δήμους, με τη παρ. 7 του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), η οποία προστέθηκε με τη παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α') και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 5 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α') προβλέπεται ότι:

 

Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

 

Επιπλέον, με το άρθρο 11 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'), σε περίπτωση λύσης υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο ΟΤΑ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το στάδιο της εκκαθάρισής τους, ή μετά το πέρας αυτής, έπειτα από σχετική εισήγηση των εκκαθαριστών και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η ίδια διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των Ο.Τ.Α., εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης τους.

 

Τονίζεται ότι, στη περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δήμοι αιτούνται τη χορήγηση βεβαιώσεων για οφειλές των νομικών τους προσώπων, οι αρμόδιες υπηρεσίες εσόδων θα προχωρούν στη διεκπεραίωσή τους, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές έχουν αναληφθεί νομίμως, από τους οικείους δήμους κατά τα ανωτέρω.

 

2) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Τα Τμήματα Εσόδων των μονάδων του Ιδρύματος θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, στον έλεγχο και τον καταλογισμό των οφειλών των Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λ.π., μετά την υποβολή αίτησης για την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, σύμφωνα με την από 30.04.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Μετά το πέρας του ελέγχου και τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλών, οι αρμόδιες Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα χορηγούν στους ανωτέρω : α) βεβαίωση (συνημμένο υπόδειγμα) με το ποσό της μέχρι 31.12.2011 κύριας οφειλής (Π.Ε.Ε.) και β) πίνακα χρεών με το σύνολο των βεβαιωμένων μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης οφειλών, προκειμένου να προσκομισθούν στην αρμόδια, για την διαδικασία του συμψηφισμού υπηρεσία.

 

Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον δήμο στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει αυτή να αποστέλλεται άμεσα στην ταμειακή υπηρεσία του Υποκαταστήματος ή στο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (μέσω τηλεομοιοτυπίας), προκειμένου να ανασταλεί η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, μέχρι την 31/10/2012, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται σύμφωνα με τα ως άνω προεκτεθέντα, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.).

 

Επίσης σύμφωνα με την από 30.04.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

 

α) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

 

β) Αναστέλλεται, μέχρι την 31.10.2012, η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης κατά τα ανωτέρω και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ