Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 52241 - 11/05/2011

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 52241
Επικαιροποιημένος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ. 7 του ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/26−9−91).
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/24−1−2006 (ΦΕΚ Β΄/59).
3. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/127858/5−2−04 (ΦΕΚ Β΄/284).
4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221).
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄/214).
6. Την από 6−4−2011 αριθμ. πρωτ. 25109 εισήγηση του ΕΟΦ.
7. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π 63696 (ΦΕΚ 740/B΄/27/5/2010).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3816 (ΦΕΚ 6/Α΄/ 26−1−2010).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 63 του ν. 3918 (ΦΕΚ 31/Α΄/2−3−2011).
10. Το Π.Δ. 95/2001 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
11. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Τ.Α/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία:

Κατάλογος Φαρμάκων 2012