Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ99/97 - 11/10/2012

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του εκπροσώπου εργοδοτών στις ΤΔΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 209/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα μέλη που εκπροσωπούν τους εργοδότες στις ΤΔΕ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) και ορίζονται από τον οικείο εργοδοτικό φορέα για να συμμετέχουν νόμιμα στη συγκρότηση της ΤΔΕ θα πρέπει:

 

α) είτε τα ίδια τα μέλη να είναι εργοδότες δηλ. να απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

β) είτε το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν να είναι εργοδότης (σελ. 5, παράγραφος 3 και σελίδα 6 της 209/2012 γνωμοδότησης).

 

Η ανωτέρω γνωμοδότηση έχει αναρτηθεί στο ΙΚΑΝΕΤ.

 

Παρακαλούμε σε περίπτωση που δεν συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις να μας ενημερώσετε προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάστασή τους.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ