Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ40/262 - 17/09/2012

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου αυτασφάλισης των απολυμένων 55 έως 64 ετών και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Σχετ: Η 95/2011 Εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Με την ως άνω σχετική Εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθ. 66 του ν. 3996/2011σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από 15/07/2010 έως και 31/12/2012 λάβει χώρα καταγγελία σύμβασης εργαζομένου ηλικίας 55 έως 64 ετών, εφόσον αυτός παραμένει άνεργος, έχει το δικαίωμα αυτασφάλισης, το οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία συμβάσεως.

Ο εργοδότης που τους απέλυσε έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στο κόστος της αυτασφάλισης με ποσοστό :

α) 50%, προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και

β) 80%, προκειμένου για ασφαλισμένους 60 έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα ομοίως μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

Με το με αρ. πρωτ. Φ.11221/31441/2058/27.06.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διευκρινίζεται ότι, από τη γραμματική διατύπωση των εν λόγω διατάξεων αλλά και με βάση το σκοπό της θέσπισής τους, προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής τους μπορούν να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυτής της κατηγορίας είτε πρόκειται να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης είτε πρόκειται να θεμελιώσουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ο χρόνος αυτασφάλισης των απολυμένων 55 έως 64 ετών, βάσει των διατάξεων του άρθ. 66 του ν. 3996/2011, μπορεί να αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση δικαιώματος τόσο σε πλήρη όσο και σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, στην περίπτωση δε της μειωμένης και για τη συμπλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ