Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 60 - 07/09/2012 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση ποσού σύνταξης υπέρ προμηθευτικών συνεταιρισμών - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4075/2012.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-4-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 

Όπως είναι γνωστό στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν ενταχθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3029/2002, του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 3522/2006 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008 οι κλάδοι σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, του ΤΣΠ-ΑΤΕ, του ΤΣΕΑΠΓΣΟ, του ΤΑΠ-ΟΤΕ, του ΟΑΠ-ΔΕΗ, του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και του ΤΑΠΑΕ-Ε, καθώς και τα ταμεία του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του ΤΣΠ-ΕΤΕ.

 

Κάποιοι εκ των προαναφερομένων ενταχθέντων κλάδων σύνταξης και ταμείων (όπως το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) παρακρατούν - μεταξύ άλλων - ποσά συντάξεων από τη μηνιαία σύνταξη των συνταξιούχων τους υπέρ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.

 

Οι εν λόγω παρακρατήσεις διακόπτονται από την ημερομηνία κατά την οποία οι συνταξιούχοι των τ. ταμείων και κλάδων σύνταξης εντάσσονται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ως γνωστόν η νομοθεσία του δεν προβλέπει παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη συνταξιούχου υπέρ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ κλπ.].

 

Ήδη από 1/6/2011 που οι πληρωμές συντάξεων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ εντάχθηκαν στο σύστημα πληρωμών Ο.Π.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακόπηκε κάθε κράτηση, που διενεργείτο στα ποσά συντάξεων των συνταξιούχων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ υπέρ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.

 

Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 4075/2012 προβλέπεται ότι με τη σύμφωνη γνώμη των συνταξιούχων μελών ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, αποδεικνυόμενη με κάθε μέσο ιδίως με τις αιτήσεις εγγραφής των συνταξιούχων μελών των Συνεταιρισμών, επιτρέπεται η παρακράτηση ποσού – το ύψος του οποίου μηνιαίως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού της εκάστοτε καταβαλλόμενης μηνιαίας δόσης της οφειλής των συνταξιούχων προς τους Προμηθευτικούς τους Συνεταιρισμούς - της καταβαλλόμενης σύνταξής τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα [κλάδου κύριας και επικουρικής σύνταξης] και η ταυτόχρονη απόδοσή του στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ στον οποίο είναι μέλη, για την εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών τους προς τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό.

 

Εξάλλου με δεδομένο ότι η προαναφερόμενη παρακράτηση ποσού σύνταξης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση απαίτησης, αλλά πάγια εντολή των συνταξιούχων προς τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ στους οποίους είναι μέλη, η ως άνω πάγια εντολή μπορεί να ανακληθεί ελευθέρως οποτεδήποτε από τους συνταξιούχους.

 

Επομένως μετά τη διευθέτηση μέσω νομοθετικής ρύθμισης του θέματος παρακράτησης ποσών συντάξεων από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπέρ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ δύναται – τηρουμένης της ρητά αναφερομένης στο Νόμο διαδικασίας – να παρακρατείται ποσό από τη σύνταξη των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για εξόφληση οφειλών τους στους Συνεταιρισμούς μέλη των οποίων τυγχάνουν.

 

Ευνόητο δε είναι ότι την ευθύνη για τα μέλη των εν λόγω ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, καθώς και για το μηνιαίο ποσό σύνταξης που πρέπει να παρακρατείται – και κατ΄ επέκταση να αποδίδεται σ΄ αυτούς – θα φέρουν αποκλειστικά οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους, προσκομίζοντας κάθε φορά τα απαραίτητα στοιχεία.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ