ΠΟΛ. 1004/12-1-2005

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της απόφασης Δ 174167/19-10-04 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τη Δ 174167/19-10-04 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1562119-10-04 και με την οποία καθορίζονται από Ιανουαρίου 2005, τα τέλη, δημοσίευσης και οι τιμές πώλησης και συνδρομής των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται πίνακας που εμφανίζει αναλυτικά τα τέλη δημοσίευσης, τα τέλη χαρτοσήμου και τις λοιπές επιβαρύνσεις για τη δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο της ανακοίνωσης καταχώρισης ανώνυμης εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και E.Π.E. και ο οποίος αντικαθιστά τον όμοιο πίνακα που είχε σταλεί πριν την ανωτέρω αύξηση με την, 1002253/23/ΠΟΛ.1002/Τ.&Ε.Φ/13-1-04 εγκύκλιό μας.

ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα τέλη δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.Α.Ε. E.Π.E.) σύμφωνα με την Δ174167/19-10-04 Απόφαση ταυ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) τεύχος Β΄ με αριθμό 1562/19-10-04 καθορίζονται σε 470 ΕΥΡΩ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το διπλότυπο είσπραξης που θα εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ., θα περιλαμβάνει τα εξής ποσά, όσον αφορά τέλη χαρτοσήμου και λοιπές κρατήσεις:

1. ΚΑΕ 2531 (2531 (Tέλη δημοσίευσης Απόφ. Δ 174167/19-10-04 ΥΠ. ΕΣ.Δ.ΔΑ) ΕΥΡΩ 470,00

2. ΚΑΕ 1229 (Χαρτόσημο Αρ. 15ε παρ. 2 ΚΤΧ) 470 Χ 3% ΕΥΡΩ 14,10

3. ΚΑΕ 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ & Ν. 4435/1964 άρ. 6 παρ. 1) 14,10 Χ 20% ΕΥΡΩ 2,82

4. ΚΑΕ 3512 CTΑΠΕΤ Ν. 1878/44) 470 Χ 5% ΕΥΡΩ 23,50

5. ΚΑΕ 1229 (Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1) χαρ/μο 23,5 X 2% ΕΥΡΩ 0,47

6. ΚΑΕ 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1) 0,47 Χ 20% ΕΥΡΩ 0,09

7. ΚΑΕ 3531 (Αρ. 29 Ν. 2339/95 Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου) 470 Χ 7% ΕΥΡΩ 32,90

8. ΚΑΕ 1229 (Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1) 32,90 Χ 2% ΕΥΡΩ 0,66

9. ΚΑΕ 1228 (Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ ΟΓΑ χαρ/μου & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1) 0,66 Χ 20% ΕΥΡΩ 0,13

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩ 544,67