Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π51/ 624 - 30/08/2012 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ/σης και Πρόνοιας σχετικά με τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την κρίση περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας και της ανικανότητας προς εργασία των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων.

Σε συνέχεια του με αρ.Π51/586/30-5-2012 Γενικού Εγγράφου, με το οποίο σας γνωστοποιήσαμε μεταξύ άλλων ότι οι Γραμματείες ΚΕΠΑ δεν θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και παραπεμπτικά που αφορούν στην υγειονομική κρίση περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειας και της ανικανότητας προς εργασία των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. Φ80000/οίκ.13967/ 1025/20.7.2012 Εγκύκλιο του Υ.Ε.Κ.Α.& Π., με την οποία ανακαλείται η προγενέστερη με αρ.Φ80000/οίκ.23067/1307/7.11.2011, που σας είχαμε κοινοποιήσει με το αρ. Π51/144/1753/22-11-2011 Γενικό Έγγραφο, στο σημείο που αφορά στην εν λόγω υγειονομική κρίση και γίνεται δεκτό ότι οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι θα εξακολουθούν να παραπέμπονται στις Β/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 165 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), προκειμένου αυτές να γνωματεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου, καθώς και του άρθρου 100 αυτού.

 

Επομένως, επειδή δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. η σχετική με το θέμα υγειονομική κρίση, παρακαλούμε να επιστρέψετε άμεσα στους παραπέμποντες Φορείς του Δημοσίου τα σχετικά αιτήματα που τυχόν εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας, με κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ