Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ56/27 - 03/07/2012

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση προσωπικού αεροπορικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 15 περ. β του Ν.3863/2010. Κοινοποίηση της αρ. 259/3.5.12 Ατομικής Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σχετ.: Η εγκύκλιο 57/10

 

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των Β.Δ. 7/65 και 649/68, που ρυθμίζουν τη συνταξιοδότηση προσωπικού αεροπορικών επιχειρήσεων, καθορίζονταν διαφορετικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Με την εγκύκλιο 57/10 γνωστοποιήθηκαν, εκτός των άλλων, και οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 15 περ. Β του Ν. 3863/2010, με τις οποίες ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το προβλεπόμενο από τις προαναφερόμενες διατάξεις όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης.

 

Με αφορμή έγγραφο ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων στους άνδρες ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζόμενους σε αεροπορικές επιχειρήσεις, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Γεν. Γραμ. Κοινων. Ασφαλίσεων) με το αρ. πρωτ. Φ10621/οικ.13303/958/14.6.2012 έγγραφο μας κοινοποίησε τη με αρ. ΝΣΚ 259/2012 Ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας, σύμφωνα με την οποία τα όρια ηλικίας που προβλέπουν τα εν λόγω βασιλικά διατάγματα, είτε αυτά βλάπτουν είτε ωφελούν τους ασφαλισμένους τους οποίους αφορούν, έχουν καταργηθεί χωρίς καμία διάκριση και αντικατασταθεί με τα νέα όρια ηλικίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 15 περ. β του Ν. 3863/2010 και ισχύουν από 1/1/2011.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης θα κριθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινοποιούμενη γνωμοδότηση και κατά συνέπεια τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στις σελίδες 9 & 10 της εγκύκλιο 57/10 αφορούν όλους τους εργαζόμενους σε αεροπορικές επιχειρήσεις, χωρίς διάκριση φύλου.

 

Τυχόν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω βασιλικών διαταγμάτων επί αιτήσεων συνταξιοδότησης από 1/1/2011, θα πρέπει να ανακληθούν ή αναθεωρηθούν, είτε οίκοθεν είτε κατόπιν αίτησης όχλησης και να κριθούν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη γνωμοδότηση, τα δε οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ.15 περ. β του Ν. 3863/2010.

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ