Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 23651 - 12/06/2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17.6.2012.

(ΦΕΚ Β 1842/12-06-2012)

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του π.δ. 72/2012 (ΦΕΚ 125 Α/19.5.2012) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»

 

β) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) και του άρθρου 58 παρ. 10β του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 85 Α).

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

 

δ) των άρθρων 3 περίπτ. γ΄ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α).

 

2. Τη με αριθμό 23378/8.6.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012».

 

3. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των ενεργειών για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, καθώς επίσης τη συγκέντρωση, τη μετάδοση και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

4. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία έχει εξασφαλισθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στον ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 130 οικονομικού έτους 2012, 

 

αποφασίζουμε:

 

Α. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, τη διεξαγωγή, τη συγκέντρωση, τη μετάδοση και την έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ήτοι από 30.5.2012 έως 25.6.2012, για:

 

1. Τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες με εξαίρεση τους υπαλλήλους του επόμενου εδαφίου στο ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €).

 

2. Ειδικότερα τους απασχολούμενους στις Διευθύνσεις:

 

α. Διοίκησης, μέχρι 62 άτομα

 

β. Οικονομικού, μέχρι 44 άτομα

 

γ. Εκλογών, μέχρι 26 άτομα και

 

δ. Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, μέχρι 58 άτομα, στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350 €).

 

3. Τους υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, στο ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €).

 

4. Τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου, στο ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €).

 

5. Τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €).

 

6. Τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, στο ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €).

 

7. Τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (5 υπάλληλοι) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Α.Σ.Υ.), (3 υπάλληλοι) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450 €).

 

8. Τους υπηρετούντες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €).

 

9. Τους υπηρετούντες στις Περιφέρειες, στο ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €).

 

Β. Η ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση, θα καταβληθεί εφάπαξ, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας, εφόσον βεβαιωθεί προσφορά πραγματικής εργασίας. Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και ανάλογη αποζημίωση.

 

Γ. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

 

Δ. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Α.Ε. 5262 του Ειδικού Φορέα 130, οικονομικού έτους 2012 και θα ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.650.000 €) περίπου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ