Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α23/592/11 - 14/06/2012

ΘΕΜΑ: Α) Υπολογισμός εισφορών για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3536/2007. Β) Κλοπή Εντύπων από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α και Β της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΣΧΕΤ. : Η 74/2007 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Α) Ως γνωστόν οι εισφορές για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο Α΄ θέμα διατάξεις υπολογίζονται στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Συνεπώς για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 14/2/2012 θα λαμβάνονται υπ’ όψη τα νέα ποσά (Γενικό Έγγραφο Α41/1/3.4.2012) και ανάλογα με την ηλικία του αιτούντα (ασφαλισμένοι μέχρι ή πάνω από 25 ετών).

 

Β) Επίσης σας κοινοποιούμε το με αριθμ. 677/12 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών, Α΄ και Β΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκλάπησαν έντυπα διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες) Δελτία Διαμονής και Δελτία Μόνιμης Διαμονής μελών Οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη της Ε.Ε. των οποίων οι αύξοντες αριθμοί αναφέρονται στο κοινοποιούμενο έγγραφο.

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο σε περίπτωση εμφάνισης υπηκόων τρίτης χώρας κατόχων κάποιων από τα κοινοποιούμενα έντυπα υποχρεούνται οι Υπηρεσίες μας να προχωρούν στην άμεση ενημέρωση της οικείας αστυνομικής αρχής για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειες.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ