Αρ. πρωτ.: 10201 - 27/03/2012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

Σχετ: Το άρθρο 7, παράγρ. 1 του ν. 4030/2011

 

Σε εφαρμογή του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011), σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 59, από 01.03.2012, τέθηκαν σε ισχύ οι νέες διατάξεις και μεταξύ αυτών το άρθρο 7 του εν λόγω νόμου, όπου στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1, ορίζεται ότι: «Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας……» (Τοπικά Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία).

 

Εν’ όψει πλέον της εφαρμογής του ως άνω άρθρου και λαμβάνοντας υπόψη τις οικείες διατάξεις, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

 

1.1. Η θεώρηση αφορά στη γνωστοποίηση εκπόνησης-κατάρτισης ΣΑΥ και ΦΑΥ, για το συγκεκριμένο έργο και όχι στην έγκριση του περιεχομένου τους. Η μέριμνα για τη σύνταξή τους και η εφαρμογή των κανόνων, των ειδικών μέτρων που διευκρινίζονται και περιγράφονται, όπως και των λοιπών στοιχείων και οδηγιών που περιλαμβάνουν είναι ευθύνη των, κατά το άρθρο 3 παρ 3, άρθρο 5 παρ 3 και άρθρο 7 του π.δ/τος 305/1996, αρμοδίων παραγόντων του έργου.

 

1.2. Το ΣΑΥ και το ΦΑΥ αναπροσαρμόζονται καθ’ όλη τη φάση του έργου σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει, πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου ή εάν δεν υπάρχει του κυρίου του έργου και είναι πάντα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών (άρθρο 3, παράγραφοι 9 και 10 του π.δ/τος 305/1996 ).

 

Ως εκ τούτου θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Κατάθεση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (επισυνάπτεται) του εργολάβου όλου του έργου ή του κυρίου του έργου, του υπόχρεου δηλαδή για την εκπόνηση των ΣΑΥ - ΦΑΥ, (ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) παράλληλα με την προσκόμιση των πρωτότυπων ΣΑΥ, ΦΑΥ και της άδειας δόμησης,

 

β) Θεώρηση των ΣΑΥ - ΦΑΥ με παράλληλη αναγραφή της διευκρίνησης: «Θεωρείται χωρίς έλεγχο. Η θεώρηση αφορά στη γνωστοποίηση εκπόνησης-κατάρτισης ΣΑΥ – ΦΑΥ και όχι στην έγκριση του περιεχομένου του».

 

γ) Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η τήρηση αντιγράφων ΣΑΥ, ΦΑΥ και άδειας δόμησης στις υπηρεσίες.

 

δ) Μετά τη θεώρηση, εργοτάξια για τα οποία θεωρήθηκαν τα ΣΑΥ-ΦΑΥ εντάσσονται στον προγραμματισμό ελέγχων των υπηρεσιών μας, λαμβάνοντας υπόψη και τον ετήσιο προγραμματισμό της ελεγκτικής δράσης.

 

 

 

Ο Ειδικός Γραμματέας

Δρ ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ