Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 1ης Ιουνίου 2006 [αίτηση του Østre Landsret — (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — De Danske Bilimportører κατά Skatteministeriet (Υπόθεση C-98/05 (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 11 A, παράγραφοι 2, στοιχείο α', και 3, στοιχείο γ' - Βάση επιβολής - Τέλος ταξινομήσεως καινούριων οχημάτων με κινητήρα)

 

 

 

(2006/C 178/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

  • stre Landsret

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

De Danske Bilimportører

κατά

Skatteministeriet

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Østre Landsret — Ερμηνεία του άρθρου 11A, παράγραφος 2, στοιχείο α', και 3, στοιχείο γ', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) –Συνυπολογισμός του τέλους ταξινομήσεως στη βάση επιβολής ΦΠΑ για την πώληση καινούριου οχήματος με κινητήρα

Διατακτικό της αποφάσεως

Στο πλαίσιο συμβάσεως πωλήσεως προβλέπουσας, σύμφωνα προς τη σκοπούμενη χρήση του οχήματος από τον αγοραστή, την παράδοση του οχήματος από τον πωλητή κατόπιν ταξινομήσεως και σε τιμή περιλαμβάνουσα το τέλος ταξινομήσεως που κατέβαλε ο πωλητής προ της παραδόσεως, το τέλος αυτό, του οποίου γενεσιουργός αιτία είναι όχι η εν λόγω παράδοση, αλλά η πρώτη ταξινόμηση του οχήματος στο εθνικό έδαφος, δεν εμπίπτει στην έννοια των φόρων, δασμών, δικαιωμάτων, εισφορών και τελών του άρθρου 11 Α, παράγραφος 2, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί στο ποσό που εισπράττει ο υποκείμενος στον ΦΠΑ από τον αγοραστή του οχήματος προς κάλυψη εξόδων στα οποία υποβλήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή, κατά την έννοια της παραγράφου 3, στοιχείο γ', της ίδιας διατάξεως.