Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 42 - 22/05/2012

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ.

Σχετ. Το υπ’αριθμ. Φ10035/26812/132/12-4-2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/ τ.Α’/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η σύσταση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 

 

Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

 

Ως πόρος του Λογαριασμού αυτού θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ, την οποία θα καταβάλλουν οι παραπάνω δικαιούχοι του βοηθήματος, συνεισπράττεται δε μαζί με τις άλλες εισφορές των Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας στον ΟΑΕΕ και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.

 

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΚΑΙ «ΝΕΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 

Στις περιπτώσεις «νέων» ασφαλισμένων που παράλληλα είναι αυτοαπασχολούμενοι (δηλ. υπακτέοι στον ΟΑΕΕ) και μισθωτοί (δηλ. υπακτέοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), είναι δυνατή η εξαίρεση από τον ένα Κλάδο ή Λογαριασμό ανεργίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του (άρθρο 2 του Ν.2335/1995, άρθρο 16 του Ν.2556/1997 και άρθρο 75 του Ν.2676/1999), η επιλογή του φορέα κύριας ασφάλισης συμπαρασύρει όλους τους Κλάδους ασφάλισης (Επικουρικής, Ασθένειας, Πρόνοιας) που αντιστοιχούν στο φορέα κύριας ασφάλισης που επιλέγεται.

 

Κατά συνέπεια, μετά την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και τη δημιουργία στον ΟΑΕΔ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, δεν θεωρείται πλέον ελλείπων κλάδος στον ΟΑΕΕ η ανεργία και ως εκ τούτου , δεν υποχρεούται ο «νέος» ασφαλισμένος που επιλέγει να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ για κύρια υποχρεωτική ασφάλιση ,να ασφαλιστεί και στον κλάδο ανεργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Αντίθετα, οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι οι οποίοι λόγω παράλληλης απασχόλησης υπάγονται (ως αυτοαπασχολούμενοι) στον ΟΑΕΕ και (ως μισθωτοί) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς του νεοσύστατου Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, διευκρινίζουμε ότι, υποχρεούνται και στην καταβολή της εισφοράς του Κλάδου ανεργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι, ο σκοπός και οι παροχές των δύο Λογαριασμών Ανεργίας έχουν τη δική τους στόχευση.

 

Ο μεν ένας καλύπτει το μισθωτό από ενδεχόμενη λύση της εργασιακής του σχέσης εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη του, ο δε άλλος καλύπτει τον ελεύθερο επαγγελματία από ενδεχόμενη διακοπή του επαγγέλματός του για τουλάχιστον τρεις μήνες.

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ