Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 46 - 29/05/2012

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3996/5-8-2011.

Σχετ.:

 

1. Τα άρθρ. 1, 2, 5, 6, 7, 9 και 13 του Ν.1483/1984, άρθρα 40 παρ.2 εδ.γ’, και 47 παρ.12 του Ν.2084/1992, άρθρο 5 παρ.3 του Ν.2335/1995 και άρθρο 25 του Ν.2639/1998, Π.Δ. 193/1988, άρθ. 10 παρ.18 του Ν.3863/2010 και άρθ. 40 του Ν.3996/2011.

 

2. Οι υπ’αριθμ 20/85, 218/85, 173/88, 26/93, 90/95 και 12/01 εγκύκλιοι της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

3. Οι υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.22458/1664/2.9.2010, Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 & Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α’) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν.1483/1984 δόθηκε η δυνατότητα από 8/10/1984 σε κάθε ένα από τους εργαζόμενους γονείς που συγκέντρωναν τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, μετά την άδεια μητρότητας και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 2,5 έτη αρχικά, να ζητήσουν άδεια άνευ αποδοχών, μέχρι 3 μήνες συνολικά, για την ανατροφή του παιδιού τους. (Σχετ. οι εγκ.20/85 και 218/85 )

 

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2639/1998, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1483/1984, από 2/9/98 και εφεξής, η διάρκεια της άδειας αυξήθηκε σε 3,5 μήνες και οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να λάβουν πλέον την εν λόγω άδεια μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει τα 3,5 έτη.

 

Ενώ με τις διατάξεις του Ν.1483/1984, και συγκεκριμένα με το άρθρο 6, ορίστηκε ότι, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας του ο εργαζόμενος γονέας έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον καταβάλει ο ίδιος την ασφαλιστική εισφορά (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχεί σ’ αυτό το διάστημα, δεν είχε προβλεφθεί όμως ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν αυτή η αναγνώριση.

 

Το ασφαλιστικό αυτό κενό το κάλυψε αργότερα το άρθρο 40 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν.2084/1992 με το οποίο ορίστηκε ότι, ο χρόνος της γονικής άδειας θα εξαγοράζεται με βάση το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

 

Επίσης, με την παρ. 12 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου, διευκρινίστηκε ότι, το άρθρο 40 έχει εφαρμογή όχι μόνο για τους «παλαιούς», αλλά και για τους «νέους» ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993). (Σχετ. η εγκ. 26/1993).

 

Η ασφάλιση των ενδιαφερομένων για το αναγνωριζόμενο χρονικό διάστημα γίνεται για όσους Κλάδους και Λογαριασμούς γινόταν κατά την αμέσως πριν τη γονική άδεια μισθολογική περίοδο, εκτός του Κλάδου των Βαρέων Επαγγελμάτων και του Επαγγελματικού Κινδύνου.

 

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.2335/1995 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

Συγκεκριμένα ,ορίστηκε ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση του χρόνου της γονικής άδειας καταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες.

 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με πρόσθετο τέλος, κατά τα ισχύοντα για κάθε ασφαλιστικό Οργανισμό.

 

Επίσης, προβλέφθηκε ότι καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της τελευταίας δόσης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος προς αναγνώριση του χρόνου που αντιστοιχεί στις δόσεις που δεν έχουν εξοφληθεί. Το δικαίωμα της αναγνώρισης ασκείτο για κάθε περίπτωση μόνο μία φορά. (Σχετ. εγκ.90/1995).

 

Τέλος, με τις διατάξεις των άρθρων 1,3 και 10 του Π.Δ. 193/1988 προβλέφθηκε η επέκταση του δικαιώματος της γονικής άδειας στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που απασχολούνται σε υπηρεσιακές μονάδες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούνται από την ίδια υπηρεσία Διοικητικού ή Δ/νση Προσωπικού, κατά περίπτωση και απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο χρόνος απουσίας με γονική άδεια λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια και οι εισφορές παρακρατούνται μετά την επάνοδο του γονέα στην υπηρεσία του. Η ασφάλιση κατά το χρόνο αυτό δεν αφήνεται στην πρωτοβουλία του δικαιούχου, αλλά είναι υποχρεωτική. (Σχετ. η εγκ. 173/88).

 

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το άρθρο 40 του Ν.2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 αντικαθίσταται εκ νέου με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 3996/2011 και ορίζεται ότι, ως χρόνος ασφάλισης στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

 

Κατά συνέπεια εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1483/1984 ισχύουν δε οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους και δη με την ανακεφαλαιωτική εγκ. 12/2001, όσον αφορά τον συνολικό χρόνο αναγνώρισης που δύναται ο ενδιαφερόμενος να αναγνωρίσει, τον τρόπο και την διαδικασία αναγνώρισης, τον υπολογισμό των εισφορών, κλπ., επέρχονται όμως και τροποποιήσεις που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.

 

Επισημαίνουμε ότι, για την αναγνώριση του χρόνου αυτού στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και για αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μετά την 1/8/2011 στο ποσοστό βάσει του οποίου θα υπολογισθεί η εξαγορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αύξηση κατά 1% του ποσοστού υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ. (Σχετ. η εγκύκλιο 48/11). Αντίθετα, για αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα υπολογισθεί η εν λόγω αύξηση.

 

Για χρονικές περιόδους μέχρι 30/6/2011 η αναγνώριση θα γίνει με βάση το ΗΑΕ το οποίο ανήρχετο σε 33,04 ευρώ, ενώ από 1/7/2011 και εφεξής η αναγνώριση θα γίνει με βάση το ΗΑΕ όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31/12/2011 δηλ. 33,57 ευρώ (σχετ. η υπ’αριθμ. 40/2012 εγκ.).

 

Επισημαίνουμε ότι η αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών μπορεί να γίνει με το προϊσχύον καθεστώς προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010.

 

Αντίθετα για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 βάσει του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (αύξηση ηλικιακών – χρονικών προϋποθέσεων) θα ισχύσουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις.

 

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 επέρχεται τροποποίηση στο προϊσχύον καθεστώς, όσον αφορά τις συνέπειες

εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών για την αναγνώριση του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που επιλεγεί η καταβολή των εισφορών για την εν λόγω αναγνώριση να εξοφληθεί σε μηνιαίες δόσεις και υπάρξει καθυστέρηση καταβολής μιας ή παραπάνω δόσης, δεν προβλέπεται πλέον απώλεια του δικαιώματος προς αναγνώριση του χρόνου που αντιστοιχεί στη δόση ή στις δόσεις που δεν έχουν εξοφληθεί, όπως ίσχυε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2335/1995. (Σχετ. η υπ’αριθμ. 90/95 εγκ.).

 

Ευνόητο είναι ότι, σε περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής δόσης πέραν του μηνός εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί, εξακολουθεί να ισχύει η επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κατά τα ισχύοντα.

 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

 

Επίσης, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις που σας έχουν κοινοποιηθεί με την έκδοση των ανωτέρω αναφερθέντων σχετικών εγκυκλίων, οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση του χρόνου της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, καταβάλλονται, όπως είναι γνωστό, είτε:

 

-Εφάπαξ μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε

 

-Σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσες και οι μήνες της άδειας που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση δε καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, εκτός από τους ανωτέρω τρόπους καταβολής του ποσού της εξαγοράς, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν, προβλέφθηκε επιπρόσθετα ότι, σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

 

5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

 

Στις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2011 με διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν βάσει του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (αύξηση ηλικιακών – χρονικών προϋποθέσεων) απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση του χρόνου τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση έχουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναγνωρίσει το χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ως χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα προσέρχεται στις Υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του και όχι στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη, όπως προεβλέπετο με το προϊσχύον καθεστώς (για λόγους αφενός διευκόλυνσης των ασφαλισμένων και αφετέρου για ενιαία αντιμετώπιση όλων των αναγνωρίσεων από το Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου) και θα υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 1 συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.

 

Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση είναι απρόθεσμο, δεδομένου ότι, δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στο νόμο, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί, η δε αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο φορέα, όμως προκειμένου να συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

 

Η σχετική αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, (εφόσον καθίσταται συνταξιούχος από αιτήσεως).

 

Ευνόητο είναι ότι, ο μέγιστος δυνατός αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος θα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν. (σχετ. Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

 

-Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

 

-Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

 

7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Σε περιπτώσεις που συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα Κύριας Ασφάλισης, κατόπιν επιλογής.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εν λόγω αναγνώριση:

 

• Αίτηση της/του ενδιαφερόμενης/ου

 

• Βεβαίωση εργοδότη

 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

 

α) ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ούτε θα υποβληθεί στο μέλλον παρόμοιο αίτημα

 

β) γνωρίζει ότι, οι εισφορές που θα καταβληθούν για την εν λόγω αναγνώριση δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

Η αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών πραγματοποιείται με έκδοση απόφασης επί της υποβληθείσας σχετικής αίτησης, από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

 

Ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών) ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση να συνυπολογιστεί, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:

 

-τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ (48) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011

 

-πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

 

-έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013

 

-επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις (84) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και μετέπειτα.

 

Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωριστεί βάσει άλλων διατάξεων αφαιρούνται από τον συνολικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (σχετ. η αριθμ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 εγκύκλιος της ΓΓΚΑ σελ.4).

 

9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΧΡΟΝΟΥ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. διευκρινιστικές οδηγίες παρέχονται με την εγκύκλιο 76/11 της Διεύθυνσής μας.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ