Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 45 - 29/05/2012

ΘΕΜΑ: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3863/2010.

Σχετ.: Η αρ. 75/2002 εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε την διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ.115/τ.Α΄/15.7.2010), με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.2084/1992 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο, σας παρασχέθηκαν οδηγίες, εκτός των άλλων, και για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά.

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, διαφοροποιούνται οι προϊσχύουσες διατάξεις ως εξής:

1. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης αναπηρίας δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

2. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη, μπορεί δε να είναι οριστικές, εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

Οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά και την τελική γνωμάτευση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών εφόσον:

α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές.

β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές.

Στο σημείο αυτό σας εφιστούμε την προσοχή, δεδομένου ότι παύουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις οριστικοποίησης συντάξεων αναπηρίας των εδαφίων β΄και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.2084/1992, δηλαδή η συνεχής συνταξιοδότηση επί 12ετία και η συνταξιοδότηση επί 20ετία.

Δεδομένου ότι η κοινοποιούμενη διάταξη ισχύει από ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 15/7/2010, τυχόν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου και οριστικοποιούν συντάξεις αναπηρίας βάσει των εδ. β΄και γ΄της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.2084/1992, θα ανακληθούν με άμεση διακοπή της συνταξιοδότησης και παραπομπή του ασφαλισμένου στα ΚΕ.Π.Α. για εξέταση, προκειμένου να κριθεί το ποσοστό αναπηρίας και να παραταθεί η συνταξιοδότηση από ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παροχής. Τα ποσά συντάξεων που έχουν ήδη καταβληθεί δεν θα αναζητηθούν σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κριθεί με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί με μικρότερο ποσοστό, θα προβείτε σε μείωση της σύνταξης από την ημερομηνία κρίσης από τις υγειονομικές επιτροπές. Αν κριθεί με μεγαλύτερο ποσοστό θα προβείτε σε αύξηση της σύνταξης από την ημερομηνία κρίσης από τις υγειονομικές επιτροπές.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ