Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 44 - 29/05/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθ. 26 του Ν. 4075/2012, με τις οποίες προβλέπεται αλλαγή: α) στον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται σε τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 β) στο ποσοστό αναπηρίας των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων γ) στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού.

 

Σχετ: Οι εγκύκλιοι με αρ. 75/2002, 53/2004, 67/2004.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθ. 26 του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 89/τ. Α’ / 11 Απριλίου 2012) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 

Α. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται σε τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 (παρ. 1, 2 ).

 

Με την εγκύκλιο 75/2002 και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 30 παρ. 2 του ν. 2084/1992 σας γνωστοποιήσαμε ότι για τους τυφλούς και από τους δύο οφθαλμούς συνταξιούχους λόγω γήρατος καθώς και για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οι οποίοι τελούν διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου, προβλέπεται προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους με ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένου κάθε φορά με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Με την {start}παρ. 1{end} της κοινοποιούμενης διάταξης ορίζεται ότι στην παρ. 2 του άρθ. 30 του ν. 2084/1992, η φράση «ή συνταξιούχων λόγω γήρατος τυφλών και από τους δύο οφθαλμούς», διαγράφεται. Δηλαδή, το ποσό της προσαύξησης της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας των τυφλών συνταξιούχων λόγω γήρατος που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, δε θα υπολογίζεται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, δηλαδή με ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του αναπροσαρμοσμένου ΑΕΠ, αλλά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην {start}παρ. 2{end} της κοινοποιούμενης διάταξης.

 

Σύμφωνα λοιπόν με την {start}παρ. 2{end} της κοινοποιούμενης διάταξης, οι τυφλοί συνταξιούχοι λόγω γήρατος, ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας, η οποία ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης (χωρίς συνυπολογισμό των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών), δηλαδή εξομοιώνεται ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης στους συνταξιούχους αυτούς με τον υπολογισμό που ισχύει για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την 1/1/1993.

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά, που έχουν καταστεί συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να ισχύει ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 30 παρ. 2 του ν. 2084/1992, δηλαδή με ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του εκάστοτε αναπροσαρμοσμένου ΑΕΠ.

 

Β. Αλλαγή στο ποσοστό αναπηρίας των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων ({start}παρ. 3{end}).

 

Με την κοινοποιούμενη διάταξη στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου μεταβιβάζεται το 100% του ποσού της σύνταξης, εφόσον αυτά πάσχουν από τις παθήσεις ή φέρουν τις αναπηρίες που ορίζονται στη διάταξη του άρθ. 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (εγκ. 67/2004) με μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αντί του 80% που ίσχυε.

 

Γ. Αλλαγή στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού (παρ. 4).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 δικαιούνται, μεταξύ άλλων, και όσοι έχουν πλήρη ακρωτηριασμό ενός άνω ή ενός κάτω άκρου, το οποίο δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους (εγκ. 53/2004), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

Από τη δημοσίευση της {start}παρ. 4 του άρθ. 26{end} του ν. 4075/2012, δηλαδή από 11/04/2012, δεν υφίσταται πλέον η προϋπόθεση της περ. ε’ της παρ. 2 του ν. 3232/2004, δηλαδή δεν εξετάζεται το θέμα της εφαρμογής τεχνητού μέλους, προκειμένου να χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα στις ανωτέρω περιπτώσεις.

 

Όσον αφορά την {start}παρ. 8 του άρθ. 26{end} του ίδιου νόμου – με την οποία διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις του άρθ. 37 του ν. 3996/2011 (αδελφοί αναπήρων) - θα σας δοθούν οδηγίες σε ξεχωριστή εγκύκλιο.

 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις, ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή από 11 Απριλίου 2012 και καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις:

 

α) που η σχετική αίτηση έχει υποβληθεί από αυτή την ημερομηνία και μετά

 

β) που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και για αυτές που έχουν ήδη απορριφθεί (οι οποίες θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μετά από αίτηση-όχληση ή μετά από οίκοθεν επανεξέταση), τα οικονομικά αποτελέσματα είναι δυνατό να ανατρέξουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4075/2012, δηλαδή την 11/04/2012.

 

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος(τυφλοί και από τους δύο οφθαλμούς), οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 και λαμβάνουν ήδη το επίδομα απολύτου αναπηρίας, θα λάβουν το επίδομα με το νέο υπολογισμό από 11/04/2012 με ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών Συντάξεων (σχετ. εγκ. 150/79 και Γ.Ε. Σ92/7/5.9.2001), δηλαδή με έκδοση τροποποιητικής απόφασης με το νέο υπολογισμό του ποσού, εξετάζοντας τις περιπτώσεις οίκοθεν – όπου αυτό είναι εφικτό - μετά από αίτηση-όχληση.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ