Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 2007 [αίτηση του Tribunal administratif de Lyon (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Cedilac SA κατά Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Υπόθεση C-368/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Δικαίωμα εκπτώσεως - Αρχές της αμέσου εκπτώσεως και της φορολογικής ουδετερότητας - Μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού του ΦΠΑ στην επόμενη περίοδο ή επιστροφή του ποσού - Κανόνας περί μεταθέσεως κατά ένα μήνα - Μεταβατικές διατάξεις - Διατήρηση της εκπτώσεως)

 

 

 

(2008/C 51/32)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal administratif de Lyon

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Cedilac SA

κατά

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Tribunal administratif de Lyon — Ερμηνεία των άρθρων 17 και 18, παράγραφος 4, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Διαδικασία ασκήσεως του δικαιώματος εκπτώσεως του ΦΠΑ που βάρυνε το τίμημα φορολογητέας πράξεως όταν το ποσό των επιτρεπομένων εκπτώσεων υπερβαίνει το ποσό του φόρου που οφείλεται για δεδομένη περίοδο δηλώσεως — Μεταφορά του υπερβάλλοντος στην επόμενη περίοδο ή επιστροφή

Διατακτικό της αποφάσεως

Τα άρθρα 17 και 18, παράγραφος 4, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν απαγορεύουν ένα εθνικό μέτρο, όπως το μεταβατικό σύστημα του νόμου 93-859, της 22ας Ιουνίου 1993, περί διορθωτικού δημοσιονομικού νόμου για το 1993, που αποτελεί συνοδευτικό μέτρο της καταργήσεως εθνικής διατάξεως εισάγουσας παρέκκλιση δυνάμει του άρθρου 28, παράγραφος 3, στοιχείο δ', της ίδιας οδηγίας, εφόσον εξακριβωθεί από τον εθνικό δικαστή ότι το μέτρο αυτό, κατά την εφαρμογή του στην υπό εξέταση περίπτωση, περιορίζει τις συνέπειες της εν λόγω εισάγουσας παρέκκλιση εθνικής διατάξεως.