Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: E41/190 - 15/05/2012

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Εργων.

Σχετ.: Η με αριθ. εγκύκλιο 54/04

 

Με το Γενικό Έγγραφο Ε41/180/3.5.2012, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4075/2012 αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων. 

 

Δια του παρόντος κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ. 89 Α΄/11-04-2012) και όσον αφορά το ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών, που επιβάλλεται για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) από εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 4075/2012 ορίζεται ότι, η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α΄291), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«β. Υποβάλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ , επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται με αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά».

 

Δηλαδή, από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και μέχρι την τελευταία ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής της επόμενης Α.Π.Δ., το ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης ανέρχεται σε 3% επί των κυρίων εισφορών και προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε επόμενη περίοδο, με ανώτατο όριο το 30%.

 

Η διάταξη έχει εφαρμογή από την 11/04/2012 και αφορά περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. που υπεβλήθησαν από την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου που αφορούν.

 

Επομένως από της ισχύος του νόμου 4075/2012 που είναι η 11/04/2012 και μέχρι τροποποιήσεως του λογισμικού του Ο.Π.Σ., για όσες περιπτώσεις έχει επιβληθεί προσαύξηση εισφορών που έχει υπολογισθεί με το ισχύον μέχρι 11/4/2012 σύστημα θα πρέπει να τροποποιηθούν.

 

Επισημαίνεται ότι, οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3232/2004, αφορούν μόνο τον τρόπο υπολογισμού της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και ότι οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω άρθρου, που ρυθμίζουν την πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών για τις περιπτώσεις εργοδοτών που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν Α.Π.Δ., υποβάλουν ανακριβείς Α.Π.Δ. κατά την έννοια που ορίζεται σε αυτές κ.λπ., εξακολουθούν να ισχύουν και επομένως για τις περιπτώσεις αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 54/04.

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ