Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 18ης Οκτωβρίου 2007 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ισπανία), για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Navicon SA κατά Administración del Estado (Υπόθεση C-97/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 15, σημείο 5 - Έννοια της ναυλώσεως πλοίων θαλάσσης - Συμβατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο εθνικού νόμου που επιτρέπει μόνον την απαλλαγή της ολικής ναυλώσεως)

 

 

 

(2007/C 315/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Navicon SA

κατά

Administración del Estado

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Ερμηνεία του άρθρου 15, σημείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Απαλλαγή της ναυλώσεως πλοίων — Περιλαμβάνεται ή όχι η μερική ναύλωση — Συμβατότητα προς την οδηγία εθνικού νόμου που επιτρέπει μόνον την ολική ναύλωση

Διατακτικό της αποφάσεως

  1)Το άρθρο 15, σημείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1992, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι σκοπεί τόσο την ολική ναύλωση όσο και τη μερική ναύλωση των πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης. Επομένως, η διάταξη αυτή απαγορεύει εθνική νομοθεσία, όπως η επίδικη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία παρέχει το ευεργέτημα της απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας μόνο στην περίπτωση ολικής ναυλώσεως των πλοίων αυτών.

 

  2)Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προσδιορίσει αν η επίδικη στην υπόθεση της κύριας δίκης σύμβαση συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της συμβάσεως ναυλώσεως κατά την έννοια του άρθρου 15, σημείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/111.