Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Σεπτεμβρίου 2008 [αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs κατά Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council (Υπόθεση C-288/07) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 4, παράγραφος 5 - Δραστηριότητες φορέα δημοσίου δικαίου - Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης επί πληρωμή - Στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού - Σημασία των όρων «θα οδηγούσε» και «σημαντικές»)

 

 

 

(2008/C 301/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court of Justice (Chancery Division)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

κατά

Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales) — Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 5, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Δραστηριότητες που ασκεί ή πράξεις που διενεργεί οργανισμός δημοσίου δικαίου υπό την ιδιότητά του ως δημόσιας αρχής — Εκμετάλλευση θέσεων σταθμεύσεως ευρισκομένων εκτός δημοσίων οδών — Απαλλαγή από τον φόρο δυνάμενη να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού — Έννοια του όρου «στρεβλώσεις του ανταγωνισμού» — Κριτήρια εκτιμήσεως

Διατακτικό

1)Το άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι οι σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού στους οποίους θα οδηγούσε η μη υπαγωγή των οργανισμών δημοσίου δικαίου που ενεργούν ως δημοσία εξουσία πρέπει να εκτιμώνται σε σχέση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι σε σχέση με συγκεκριμένη τοπική αγορά.

 

2)Ο όρος «θα οδηγούσε σε», κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388, έχει την έννοια ότι λαμβάνει υπόψη όχι μόνον τον πραγματικό αλλά και τον ενδεχόμενο ανταγωνισμό, εφόσον η δυνατότητα του ιδιώτη επιχειρηματία να εισέλθει στη σχετική αγορά είναι πραγματική, και όχι καθαρά υποθετική.

 

3)Ο όρος «σημαντικές», κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388, έχει την έννοια ότι οι στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού, πραγματικές ή δυνητικές, πρέπει να είναι απλώς αμελητέες.