Αριθμ. πρωτ.: 8449 - 15/05/2012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 6, ν.4051/2012.

Σχετ. : «Το υπ' αριθμ. Φ80020/οικ.5553/198/23.3.2012 έγγραφο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΔΑ: Β44ΧΛ-Θ3Υ)»

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» και παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προβλέπουν μείωση από 1ης Ιανουαρίου 2012 του ποσού των συντάξεων που καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΜ.

 

Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων του άρθρου 6 που αφορούν στο ΕΤΕΑΜ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Α. Μείωση επικουρικών συντάξεων

 

Παράγραφος 2

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ποσοστιαία μείωση στα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες από το ΕΤΕΑΜ μηνιαίες επικουρικές συντάξεις μειώνονται από 1.1.2012, ως εξής:

 

•Οι συντάξεις έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.

 

•Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.

 

•Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 ευρώ.

 

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) και τις μειώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), όπου αυτές προβλέπονται.

 

Β. Εξαιρέσεις προσώπων & έναρξη παρακράτησης μειώσεων

 

Παράγραφος 3

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας για τις πλέον ευπαθείς κατηγορίες συνταξιούχων, με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι από τις νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4024/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄).

 

Ειδικότερα, από τις μειώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.4051/2012 εξαιρούνται:

 

•οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 και του άρθρου 30 του ν.2084/1992,

 

•τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών,

 

•οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν.3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.2227/1994, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν.612/1977, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες,

 

•οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν.612/1977 και στο άρθρο 42 του ν.1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

 

Παράγραφοι 4 και 5

 

Οι κατά τα ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων θα αρχίσουν από τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2012, ενώ οι αναδρομικές μειώσεις που αφορούν τις συντάξεις Ιανουαρίου μέχρι και Μάιο του 2012 θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη Ιουνίου 2012 μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2013.

 

Τα ποσά που προκύπτουν από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου αυτού αποτελούν έσοδα του ΕΤΕΑΜ.

 

Γ. Επισημάνσεις

 

1. Σε περίπτωση καταβολής από το ΕΤΕΑΜ στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μίας συντάξεων, οι μειώσεις του άρθρου αυτού υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά.

 

2. Στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που υπόκειται σε μείωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

 

3. Σε ό,τι αφορά ειδικά τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑΜ (τ. συνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ), τονίζεται ότι:

 

α) Μετά την συνταξιοδότησή τους από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους και την αφαίρεση του ποσού της κύριας σύνταξης, το ακαθάριστο ποσό επικουρικής σύνταξης που θα χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ θα υπόκειται πλέον στην παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης – παρ. 13, άρθρο 44, ν.3986/2011, τη μείωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και τη μείωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (περίπτωση Α).

 

β) Για όσο χρόνο παραμένουν στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, σας ενημερώνουμε ότι η μείωση διενεργείται στο ποσό της καταβλητέας την 31.01.2012 “επικουρικής σύνταξης”, στο ακαθάριστο δηλαδή ποσό του 50% της συνολικής (κύριας και επικουρικής) σύνταξης που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 και τη μείωση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4024/2011 και δεν θα υπολογισθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΕΑΝΟΥΣ ΚΕΤΣΟΓΙΑΝ