..

Ν.4320/2015
(ΦΕΚ Α' 29/19 Μαρτίου 2015)

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

Τελευταία κωδικοποίηση με το Νόμο 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 1 Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος

Άρθρο 2 Επίδοµα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης

Άρθρο 3 Επιδότηση σίτισης

Άρθρο 4

Άρθρο 5 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥ.Σ.Οι.Π.)

Άρθρο 6

Άρθρο 7 Αρµοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Άρθρο 8

Άρθρο 9 Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Άρθρο 10 Σχέδια συντονισµένων δράσεων

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές και υποστηρικτικές ρυθµίσεις αγκαία στελέχωσή τους και συµµετοχή τους σε συντονισµένες ενιαίες επιχειρήσεις, καθώς και ο απαιτούµενος εξοπλισµός τους

Άρθρο 14 Θέματα λειτουργίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Άρθρο 15

Άρθρο 16 Γενική Γραµµατεία ΚΥ.Σ.Οι.Π

Άρθρο 17

Άρθρο 17Α

 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 18 Ρυθµίσεις θεµάτων ΚΕ.Ν.Ε.

Άρθρο 19 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης

Άρθρο 20 Άσκηση αρµοδιοτήτων ΚΕ.Ν.Ε.

Άρθρο 21 Θέσεις αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ανά Υπουργείο

Άρθρο 22 Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων

Άρθρο 23 Στελέχωση πολιτικών γραφείων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Άρθρο 24

Άρθρο 25 Διοικητική υποστήριξη Γενικών Γραµµατέων

Άρθρο 26 Θέσεις προϊσταµένων γραφείων της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης

Άρθρο 27 Μετονοµασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 28 Κατάργηση Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Προβολής, µεταφορά των Υπηρεσιών της στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και µετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης σε Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 29 Ρύθµιση επειγόντων θεµάτων µεταφοράς µαθητών

Άρθρο 30 Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούµενους κ.λπ.

Άρθρο 31 Παράταση προθεσµιών για αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων και για τα επικουρικά και τα ταµεία των ενστόλων

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2469/1997

Άρθρο 37 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων

Άρθρο 38 Ρυθµίσεις θεµάτων ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46 Έναρξη Ισχύος