Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 4ης Ιουνίου 2009 (αίτηση του Bundesfinanzhof, Γερμανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Finanzamt Düsseldorf-Süd κατά SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Υπόθεση C-102/08) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο - Δυνατότητα των κρατών μελών να θεωρούν ως δραστηριότητες δημόσιας αρχής τις δραστηριότητες των οργανισμών δημοσίου δικαίου που απαλλάσσονται δυνάμει των άρθρων 13 ή 28 της έκτης οδηγίας - Τρόπος ασκήσεως - Δικαίωμα εκπτώσεως - Σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού)

 

 

 

2009/C 180/25

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Finanzamt Düsseldorf-Süd

κατά

SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 5, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο, καθώς και του άρθρου 13, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Χαρακτηρισμός ως οικονομικής δραστηριότητας ή ως απλώς διαχείρισης περιουσίας της μακροχρόνιας εκμισθώσεως γραφείων και θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων από οργανισμό δημοσίου δικαίου — Τρόπος ασκήσεως εκ μέρους των κρατών μελών της δυνατότητάς τους να θεωρούν ως δραστηριότητες δημόσιας αρχής τις δραστηριότητες των οργανισμών δημοσίου δικαίου που απαλλάσσονται δυνάμει των άρθρων 13 ή 28 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

Διατακτικό

1)Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν ρητή διάταξη προκειμένου να επικαλούνται τη δυνατότητα του άρθρου 4, παράγραφος 5, τέταρτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, δυνατότητα σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένες δραστηριότητες των οργανισμών δημοσίου δικαίου που απαλλάσσονται από τον φόρο δυνάμει των άρθρων 13 και 28 της οδηγίας αυτής θεωρούνται ως δραστηριότητες δημόσιας αρχής.

 

2)Το άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου πρέπει να θεωρούνται ως υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσιες αρχές όχι μόνον όταν η μη υπαγωγή τους στον φόρο δυνάμει του πρώτου ή του τέταρτου εδαφίου της εν λόγω διάταξης συνεπάγεται σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού σε βάρος των ιδιωτών ανταγωνιστών τους αλλά και όταν τέτοιες στρεβλώσεις επέρχονται και σε βάρος αυτών των ίδιων των οργανισμών δημοσίου δικαίου.