Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Ιουνίου 2009 [αίτηση του Krajský soud v Ústi nad Labem (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — RLRE Tellmer Property s.r.o. κατά Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Υπόθεση C-572/07) (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - ΦΠΑ - Απαλλαγή της μίσθωσης ακινήτων - Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων που αφορά η μίσθωση - Παρεπόμενες υπηρεσίες)

 

 

 

2009/C 180/19

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Krajský soud v Ústi nad Labem

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

RLRE Tellmer Property s.r.o.

κατά

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Krajský Soud v Ustí nad Labem — Ερμηνεία των άρθρων 6 και 13, Β, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ της μίσθωσης ακινήτων — Περιλαμβάνονται τα έξοδα καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων κατοικίας

Διατακτικό

  1)Για την εφαρμογή του άρθρου 13, Β, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, η μίσθωση ακινήτου και η υπηρεσία καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του πρέπει να θεωρηθούν, υπό τις περιστάσεις της κύριας δίκης, ως αυτοτελείς πράξεις που μπορούν να χωριστούν η μία από την άλλη και συνεπώς η υπηρεσία αυτή δεν εμπίπτει στην εν λόγω διάταξη.