Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 33 - 23/04/2012 

ΘΕΜΑ: Καταβολή από τον ΟΑΕΔ των οφειλομένων συμπληρωματικών ασφαλιστικών εισφορών για την αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των ανέργων που προέρχονται από την Εταιρεία TVX HELLAS A.E., οι οποίοι συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3867/2010- Τροποποίηση οδηγιών της υπ’αριθμ. 32/2011 εγκ.

Σχετ.: 1) Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3232/2004 και του άρθρου 22 του Ν. 3867/2010

2) Η υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.6680/474/11.4.2012 Ερμηνευτική Εγκύκλιος της ΓΓΚΑ

3) Oι υπ’αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. Θβ εδ.1 & 2 του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α’/1-3-2012 αναδρομικής ισχύος από την ημερομηνία κατάθεσης στην Βουλή ήτοι από 20/2/2012) αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας ,του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, καταβολή από τον ΟΑΕΔ των οφειλομένων συμπληρωματικών ασφαλιστικών εισφορών για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανέργων που προέρχονται από την Εταιρεία TVX HELLAS A.E. και οι οποίοι συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας και θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3220/2004 είχε προβλεφθεί η συμμετοχή ανέργων που προέρχονται από την Εταιρεία «TVX HELLAS Α.Ε » των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους ή αποχώρησαν οικειοθελώς, σε ένα Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης, Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας , κατά τη διάρκεια του οποίου τα ανωτέρω πρόσωπα διατήρησαν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης.

 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ (εφόσον δεν καλύπτονταν από άλλο Επικουρικό Ταμείο), στους Κλάδους του ΟΑΕΔ του ΟΕΚ και του ΟΕΕ. Η συνέχιση της ασφάλισής τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος χώρησε έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους και μέχρι μια πενταετία, δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση 1500 ημερών ασφάλισης.

 

Όσοι δε από τους συμμετέχοντες συμπλήρωναν ή είχαν ήδη συμπληρώσει κατά τη διάρκεια της πενταετίας τον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης , όχι όμως και το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας, συμμετείχαν στο πρόγραμμα χωρίς το δικαίωμα ασφάλισης πλην του κλάδου υγείας, μέχρι τη συμπλήρωσή του και πάντως όχι πέραν της 6ετίας. (Σχετ. η 69/2004 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εντάχθηκαν σε αυτό μόνο όσοι άνεργοι – πρώην εργαζόμενοι συμπλήρωναν, αφού συνυπολόγιζαν και τις επιδοτούμενες κατ’ ανώτατο όριο 1500 ημέρες ασφάλισης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός προγράμματος μια μεγάλη κατηγορία ανέργων.

 

Στη συνέχεια , με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3867/2010 και με σκοπό την ασφαλιστική τακτοποίηση της κατηγορίας των ανέργων που είτε δεν υπήχθησαν καθόλου στο εν λόγω Πρόγραμμα, είτε είχαν υπαχθεί για λιγότερες από τις 1500 ημέρες ασφάλισης ,δόθηκε η δυνατότητα υπαγωγής τους σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υπαγωγής των δικαιούχων του αρχικού προγράμματος (άρθρου 47 του Ν.3220/2004) με αντίστοιχη καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των αναλογουσών συμπληρωματικών ασφαλιστικών εισφορών (Σχετ. η 32/2011 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ).

 

Σύμφωνα δε με την από 6-5-2004 Προγραμματική Σύμβαση, την χρηματοδότηση του αρχικού προγράμματος είχε αναλάβει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Φορείς υλοποίησης είχαν οριστεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, οι Δήμοι Σταγείρων –Ακάνθου , Παναγιάς και Αρναίας του Νομού Χαλκιδικής και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε η οποία τελευταία ανέλαβε και την παρακολούθηση και εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

 

Δεδομένου όμως ότι, δεν εξασφαλίστηκε η εκταμίευση των απαιτούμενων πόρων από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να καταβληθούν οι οφειλόμενες συμπληρωματικές ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που απαιτούνταν για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανέργων της TVX HELLAS A.E, αυτό είχε σαν συνέπεια να μην καταστεί δυνατή και η συνέχιση της υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος.

 

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Με τις διατάξεις της παρ. Θβ εδ.1 & 2 του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α’/1-3-2012) προβλέπεται ότι:

 

1. Οι οφειλόμενες συμπληρωματικές ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ , που αφορούν σε πρώην εργαζόμενους της εταιρείας TVX HELLAS ΑΕ., οι οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό τοπικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Ν.3220/2004 (Α’15) χωρίς να δικαιούνται, κατά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας, αλλά δικαιώθηκαν μεταγενεστέρως και αναδρομικά πλήρους ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν.3867/2010 (Α’ 128) καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

 

Κατά συνέπεια, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η καταβολή από τον ΟΑΕΔ, μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οφειλομένων συμπληρωματικών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος για την αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των ανέργων της Εταιρείας TVX HELLAS A.E. που συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3867/2010.

 

Επίσης, με την υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.6680/474/11.4.2012 Ερμηνευτική Εγκύκλιο της ΓΓΚΑ διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω διάταξη είναι αμέσου εφαρμογής και δεν απαιτείται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται στην παρ.2 της ως άνω περίπτωσης (Θβ’ του άρθρου 138) για την υλοποίησή της.

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ( ΑΠΔ) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Προκειμένου οι πρώην εργαζόμενοι της επιχείρησης TVX HELLAS A.E. να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει το αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πολύγυρου να διαβιβάσει στον ΟΑΕΔ αναλυτική κατάσταση ή σχετικό αρχείο στο οποίο θα εμπεριέχονται τα κατωτέρω ασφαλιστικά στοιχεία, κατ’ άτομο:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

ΑΜΑ

ΑΜΚΑ

ΑΦΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Ο υπόχρεος εργοδότης ΟΑΕΔ για τα πρόσωπα και τις μισθολογικές περιόδους που αναγράφονται στην κατάσταση που θα του αποσταλεί από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πολυγύρου, θα πρέπει να υποβάλει Συμπληρωματικές (04) ΑΠΔ με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του (Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δάφνης).

 

Η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών από τον ΟΑΕΔ θα πραγματοποιηθεί μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3667/2008 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006) δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Οργανισμού λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ (σχετ. η υπ’αριθμ. 10/2009 εγκ Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

 

Επίσης, δεδομένου ότι, υπάρχει πάντα πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του ΟΑΕΔ λόγω της συνεχούς είσπραξης από το Ιδρυμα εισφορών υπέρ αυτού δεν καταλογίζονται Πρόσθετα Τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών ( σχετ.η υπ’αριθμ. 4/1984. εγκ Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’αριθμ. 32/2011 εγκύκλιό μας.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ