Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/166 - 23/04/2012

ΘΕΜΑ: Ελεγχος δημοσίων έργων με φορέα εκτέλεσης τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α) α βαθμού ή τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις καθώς και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Επαρχεία που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί με τον Ν. 3852/2010.

Με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) από 1/1/2011 επήλθε η αναδιάρθρωση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας που περιλαμβάνει τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που συγκροτούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αντίστοιχα, καθώς και την κρατική αποκέντρωση, που συγκροτούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 προβλέπεται σύσταση τριακοσίων είκοσι πέντε (325) Δήμων ως αυτοδιοικούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που αποτελούν τον πρώτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α.).

 

Ο δραστικός περιορισμός του αριθμού των Δήμων από (1.034) σε (325) επήλθε με την κατάργηση ορισμένων και την ένταξή τους σε νεοσυσταθέντες.

 

Επίσης, οι Κοινότητες είτε καταργήθηκαν και εντάχθηκαν σε νεοσυσταθέντες Δήμους, είτε αναγνωρίζονται ως Δήμοι.

 

Οι Δήμοι συγκροτούνται από τις δημοτικές ενότητες (που φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή κοινότητας), τις τοπικές κοινότητες και τα δημοτικά διαμερίσματα (άρθρο 2).

 

Οι Δήμοι που συνεστήθησαν, υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους (από 1/1/2011) και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα των Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώθηκαν. Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συνενώθηκαν, συνεχίζονται από το νέο Δήμο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία απ’ αυτές (άρθρο 283 παρ. 1).

 

Σε κάθε νέο Δήμο χορηγήθηκε ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΠΟΛ.1187/21.12.2010).

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις αυτές και προκειμένου να αντιμετωπίζονται ενιαία θέματα που άπτονται του ελέγχου των δημοσίων έργων τα οποία εκτελούνταν από τους Δήμους ή Κοινότητες ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Επαρχεία , τα οποία δεν υφίστανται πλέον ως νομικά πρόσωπα, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες .

 

Α) Δημόσια έργα που εκτελούνταν με ανάθεση ή εργολαβία, με φορέα εκτέλεσης τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή τις Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν.

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, για έργα ή εργασίες που εκτελούνται για λογ/μό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κ.λ.π., ως εργοδότης και υπόχρεος καταβολής εισφορών είναι ο ανάδοχος του έργου ή ο εργολάβος κατασκευής, θα πρέπει:

 

• Για απογραμμένα έργα, για τα οποία προσκομίσθηκε ή θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο ή εργολάβο «βεβαίωση περάτωσης εργασιών» με ημερομηνία μέχρι 31/12/2010, χωρίς όμως να έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης αυτής, ο έλεγχος που διενεργείται κατά την προσκόμιση μερικών ή τελικών λογαριασμών κ.λπ., προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση για είσπραξη ποσών από τον καθολικό διάδοχο , θα εξακολουθήσει να διενεργείται με την γνωστή διαδικασία, χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή υπευθύνων στο έργο ή τους υπεύθυνους καταβολής εισφορών εργοδότες.

 

• Για απογραμμένα έργα για τα οποία, προσκομίσθηκε ή θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο ή εργολάβο «βεβαίωση περάτωσης εργασιών» με ημερομηνία μετά την 1/1/2011, γεγονός που σημαίνει ότι τα έργα συνεχίσθηκαν να εκτελούνται από τον καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος Ο.Τ.Α. ή Νομικού Προσώπου (νέο Δήμο, νέα Δημοτική Επιχείρηση), κατά την προσκόμιση μερικών ή τελικών λογ/μών, θα ελέγχεται η τυχόν αλλαγή της «αναθέτουσας υπηρεσίας και ο φορέας εκτέλεσης του έργου. Η σχετική μεταβολή για την αλλαγή του Κυρίου (φορέα κατασκευής) του έργου δεν συνιστά μεταβολή στοιχείων εργοδότη αφού ο φορέας δεν είναι εργοδότης. Επομένως , για τις μεταβολές αυτές, δεν θα επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις (Π.Ε.Α.Π.).

 

• Έργα με φορέα εκτέλεσης μη υφισταμένων σήμερα δήμων, κοινοτήτων καθώς και δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων για τα οποία υπάρχει ένδειξη στην χειρόγραφη πινακίδα ότι, έχουν να κινηθούν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, μπορούν να τεθούν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ) σε κατάσταση «εκκαθαρισμένα» και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αρχειοθέτησης χωρίς καμία άλλη ενέργεια.

 

Β) Δημόσια έργα που εκτελούνταν με αυτεπιστασία, από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή από Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν ή καταργήθηκαν.

 

Επειδή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθ. 8 παρ. 5 εδάφιο α΄ του Α.Ν. 1846/1951) για έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κ.λ.π., με αυτεπιστασία, ως εργοδότης και υπεύθυνος καταβολής εισφορών είναι ο κύριος του έργου (ο φορέας εκτέλεσης) θα πρέπει:

 

• Για απογραμμένα έργα, που εκτελέσθηκαν μέχρι 31/12/2010 από τα προαναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα ή Ο.Τ.Α., και εφόσον από την τελευταία κίνηση της πινακίδας διαπιστώνεται ότι, δεν έχει παρέλθει δεκαετία, θα διενεργείται έλεγχος κατά προτεραιότητα, για τις μέχρι 31/12/2010 μισθολογικές περιόδους, θα διεκπεραιώνονται όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν τα έργα αυτά (διορθώσεις λαθών, εκκρεμείς καταγγελίες, εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων κ.λ.π.).

 

Στη συνέχεια, θα συντάσσονται, όπου και αν πρέπει, Ε.Ε.Ο.Ε., Π.Ε.Ε. κ.λπ. σε βάρος του υφιστάμενου μέχρι 31/12/2010 νομικού προσώπου ή Ο.Τ.Α. και θα τίθενται σε αρχείο άλλως σε κατάσταση «εκκαθαρισμένα».

 

Η κοινοποίηση των Ε.Ε.Ο.Ε , Π.Ε.Ε κ.λ.π. θα γίνεται στο νέο Δήμο ή νέα Δημοτική Επιχείρηση που προέκυψε από συγχώνευση.

 

• Για απογραμμένα έργα τα οποία μέχρι 31/12/2010, δεν είχαν περατωθεί, θα διενεργείται, κατά τα προαναφερόμενα, σχετικός έλεγχος για τις μισθολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2010 και για την τυχόν συνέχιση των εργασιών, θα χορηγείται νέος Α.Μ.Ο.Ε. με το νέο Α.Φ.Μ. με την γνωστή διαδικασία της υποβολής «ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», από τον φορέα που συνεχίζει να εκτελεί το έργο και ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος ή συγχωνευθέντος φορέα (νέος Δήμος ή νέα Δημοτική Επιχείρηση που προέκυψε από συγχώνευση).

 

• Έργα με φορέα εκτέλεσης μη υφισταμένων σήμερα δήμων, κοινοτήτων καθώς και δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων για τα οποία υπάρχει ένδειξη στην χειρόγραφη πινακίδας ότι, έχουν να κινηθούν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, να τεθούν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ) σε κατάσταση «εκκαθαρισμένα» και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αρχειοθέτησης χωρίς καμία άλλη ενέργεια.

 

Γ) Έργα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Επαρχείων που μετά την συνένωση απαρτίζουν Περιφέρειες.

 

• Για απογραμμένα έργα που εκτελούνταν με ανάθεση ή εργολαβία από τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, επαρχεία) ή από τους ίδιους τους φορείς με αυτεπιστασία και οι οποίοι μετά από συνένωση απαρτίζουν τις νέες Περιφέρειες, θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται για τα έργα που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις (έλεγχο μέχρι 31/12/2010, νέοι Α.Μ.Ο.Ε. στα έργα που συνεχίζουν να εκτελούνται με αυτεπιστασία από τις νέες Περιφέρειες, αλλαγές με μεταβολή για τον κύριο του έργου ( φορέα εκτέλεσης) στα έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία κ.λπ.).

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ