Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 29ης Οκτωβρίου 2009 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας (Υπόθεση C-246/08) (Παράβαση κράτους μέλους - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 2, σημείο 1, και 4, παράγραφοι 1 και 2 - Έννοια της οικονομικής δραστηριότητας - Κρατικά γραφεία νομικής αρωγής - Υπηρεσίες νομικής αρωγής παρεχόμενες στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων έναντι ιδίας συμμετοχής του δικαιούχου - Έννοια άμεσης σχέσεως μεταξύ παρεχόμενης υπηρεσίας και αντιπαροχής)

 

 

 

2009/C 312/10

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: P. Aalto και Δ. Τριανταφύλλου)

Καθής: Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωπος: A. Guimaraes-Purokoski)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 2, παράγραφος 1, και 4, παράγραφοι 1, 2 και 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ, 09/001 σ. 49.) — Εθνική νομοθεσία επιφυλάσσουσα διαφορετική μεταχείριση, όσον αφορά τον ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες νομικών συμβουλών ανάλογα με το αν αυτές παρέχονται από ιδιώτες νομικούς ή από νομικούς εργαζομένους σε κρατικά γραφεία παροχής νομικής αρωγής — Στρεβλώσεις του ανταγωνισμού

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.