Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/167 - 23/04/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α/29-2-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4014/2011 για τις περιπτώσεις ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

ΣΧΕΤ. : ΓΕ: Ε41/401/17.10.2011., ΓΕ: Ε41/432/18.11.2011

 

Με το Γενικό έγγραφο Ε41/401/17.10.2011 δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και κοινοποιήθηκαν με αυτό οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1, 2 και 3, του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α', 3, 8 περ. β', 11, 12, 17 και 22 καθώς και του άρθρου 25 παρ.1 του Νόμου αυτού.

 

Ακολούθως με το ΓΕ: Ε41/432/18.11.2011 παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2 του ίδιου νόμου (περιπτώσεις για τις οποίες καταβάλλεται μόνο παράβολο, δεν καταβάλλεται δηλαδή το ειδικό πρόστιμο και δίδεται η δυνατότητα έκδοσης κανονικής οικοδομικής αδείας με το άρθρο 22 του Γ.Ο.Κ., εντός τριών ετών).

 

Δια του παρόντος κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/29-2-2012) σύμφωνα με τις οποίες:

 

2.α «Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών , που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ( Α΄209) παρατείνεται μέχρι 30.6.2012.»

 

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο α΄ του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ως «αίτηση», «παράβολο αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» και το «έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής»

 

β. «Για τις υποβαλλόμενες, μετά την 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι 30.9.2012»

 

Αφορά τις περιπτώσεις των αιτήσεων που θα υποβληθούν στις πολεοδομίες από 29/2/2012 έως 30/6/2012 για τις οποίες, τα περιγραφόμενα δικαιολογητικά στην παρ. 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 24 του ιδίου νόμου (Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνική Έκθεση κ.λπ.), μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30/9/2012.

 

Ακολούθως με τις διατάξεις του γ΄ εδαφίου της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι, οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, με αυτές δε του δ΄ εδαφίου ότι, δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί μετά τις 28.2.2012 και μέχρι έναρξη της ισχύος παρόντος νόμου θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών για οικοδομικά έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4014/2011 θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ως άνω παράταση προθεσμιών.

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν και ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/401/17.10.2011 και Ε41/432/18.11.2011.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ