Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 18ης Μαρτίου 2010 [αίτηση του Hof van Beroep te Gent (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Erotic Center BVBA κατά Belgische Staat (Υπόθεση C-3/09)(Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο α' - Παράρτημα H - Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ - Έννοια των όρων «δικαίωμα εισόδου σε κινηματογράφο» - Ατομικός θάλαμος θεάσεως ταινιών κατά παραγγελία)

 

 

 

2010/C 134/11

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hof van Beroep te Gent

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Erotic Center BVBA

κατά

Belgische Staat

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hof van Beroep te Gent — Ερμηνεία του παραρτήματος H, κατηγορία 7, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) [νυν παραρτήματος III, σημείο 7, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1)] — Μειωμένος συντελεστής φόρου που εφαρμόζεται σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών — Κινηματογράφοι — Έννοια — Ατομικός θάλαμος θεάσεως ταινιών κατά παραγγελία

Διατακτικό

Η έννοια του δικαιώματος εισόδου σε κινηματογράφο, κατά το παράρτημα H, έβδομη κατηγορία, πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2001/4/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, δεν καλύπτει την πληρωμή στην οποία προβαίνει ο καταναλωτής προκειμένου να έχει δικαίωμα κατ’ ιδίαν θεάσεως μιας ή περισσοτέρων ταινιών ή ακόμη αποσπασμάτων ταινιών, εντός αυτοτελούς χώρου, όπως είναι οι επίμαχοι στην κύρια δίκη θάλαμοι.