Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/91 - 10/04/2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της διαδικασίας απεικόνισης της ασφάλισης στις Α.Π.Δ. των ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.ΞΥ.

Σχετ. : α) η υπ’ αριθμ. 75/2008 εγκύκλιος διαταγή μας.

β) το υπ’ αριθμ. Γ99/1/46/16.2.2009 Γενικό Έγγραφό μας.

 

Με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 εντάχθηκε, από 1/8/2008, στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ο κλάδος ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ. Ταυτόχρονα, συστάθηκε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ «Ειδικός Λογαριασμός Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων» με σκοπό την χορήγηση παροχών ασθενείας σε χρήμα στους ασφαλισμένους του ενταχθέντος ταμείου.

 

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των συγκεκριμένων εργαζομένων στις Α.Π.Δ. και με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), που να περιλαμβάνουν εισφορές παροχών ασθενείας σε είδος χωρίς ταυτόχρονα να περιλαμβάνουν εισφορές ασθενείας σε χρήμα, δημιουργήθηκαν νέοι Κ.Π.Κ. με τους οποίους καλύφθηκαν οι συνήθεις περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ.

 

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις (π.χ. εργαζόμενοι συνταξιούχοι, απασχολούμενοι συγγενείς εργοδότη) εκτός από τους νέους Κ.Π.Κ. δημιουργήθηκαν ορισμένοι νέοι «πλασματικοί» Κωδικοί Ειδικοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή απεικόνιση της ασφάλισής τους.

 

Ειδικά, για την ασφάλισή τους στον «Ειδικό Λογαριασμό Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων» (1,2%) δημιουργήθηκαν νέοι κωδικοί ειδικότητας (933371) και πακέτου κάλυψης (4171) στοιχεία που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ. με δεύτερη εγγραφή για κάθε ασφαλισμένο, ανά μισθολογική περίοδο.

 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αν και εξασφαλίζει την ορθή απεικόνιση της ασφάλισης είναι δυσχερής και πολύπλοκη, αφού μεταξύ άλλων απαιτεί την δημιουργία νέου πλήθους Κ.Π.Κ. και ειδικών περιπτώσεων, ώστε να αντιμετωπισθούν όλες οι περιπτώσεις που έχουν προκύψει ή ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας και την διευκόλυνση εργοδοτών, ασφαλισμένων αλλά και των οργάνων της υπηρεσίας μας, αποφασίζεται, η τροποποίηση, από 01/01/2012, του τρόπου απεικόνισης της ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, ως εξής:

 

Για κάθε ασφαλισμένο και για κάθε τύπο αποδοχών θα εξακολουθήσουν να καταχωρούνται δύο εγγραφές στις Α.Π.Δ. ανά μισθολογική περίοδο.

 

Στη πρώτη εγγραφή θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ειδικοτήτων και πακέτου κάλυψης που ίσχυαν πριν την ημερομηνία ένταξης του τ. Τ.Α.ΞΥ. στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (δηλ. μέχρι 31/07/2008).

 

Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιείται η αντίστοιχη ειδική περίπτωση, από την λίστα που είναι διαθέσιμη για τις λοιπές κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. για εργαζόμενο με ειδικότητα που, από 1/1/2012, εξαιρέθηκε από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα θα αναγράφεται στο πεδίο «ειδική περίπτωση» της ΑΠΔ η ένδειξη 21).

 

Στην δεύτερη εγγραφή θα καταχωρούνται για κάθε ασφαλισμένο οι κωδικοί ειδικότητας 423210 με περιγραφή «Ασφαλισμένοι για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και τον ειδικό λογαριασμό παροχών σε χρήμα ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ , 1,20%)» και πακέτου κάλυψης 4172 ( ασθένεια σε είδος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 6,45% και ειδικού λογαριασμού 1,2% , σύνολο 7,65%).

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι

1η εγγραφή (κλάδος σύνταξης).

 

ΚΑΔ 5512 ή 5522

Κωδ.ειδικότητας 419000

ΚΠΚ 109

Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17

→ Με δυνατότητα χρήσης όλων των ειδικών περιπτώσεων όπως έχουν, χωρίς προσθήκες ή αλλαγές με τους υπάρχοντες κωδικούς πακέτων κάλυψης, που αναφέρονται στους πίνακες.

 

2η εγγραφή (κλάδος παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα ειδικός λογαριασμός).

ΚΑΔ 5512 ή 5522

Κωδ.ειδικότητας 423210

ΚΠΚ 4172.

Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17

Σε περίπτωση ασφαλισμένου που καλύπτεται για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος από άλλο φορέα, θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ειδικότητας 933371 και ο ΚΠΚ 4171.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II

Περίπτωση ασφαλισμένων που εξαιρούνται από την ασφάλιση παροχών σε είδος.

1η εγγραφή (κλάδος σύνταξης).

ΚΑΔ 5512 ή 5522

Κωδ.ειδικότητας 419000

ΚΠΚ 109

Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17

→ Με δυνατότητα χρήσης όλων των ειδικών περιπτώσεων όπως έχουν, χωρίς προσθήκες ή αλλαγές με τους υπάρχοντες κωδικούς πακέτων κάλυψης, που αναφέρονται στους πίνακες.

 

2η εγγραφή (κλάδος παροχών ασθενείας σε χρήμα).

ΚΑΔ 5512 ή 5522

Κωδ.ειδικότητας 933371

ΚΠΚ 4171

Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17

Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου σε ξενοδοχειακή επιχείρηση με ειδικότητα που δεν περιλαμβάνεται στις λίστες των αντίστοιχων ΚΑΔ (5512,5522), θα πρέπει αφενός να καταχωρείται στις ΑΠΔ ΚΑΔ που να περιλαμβάνει την αντίστοιχη ειδικότητα και αφετέρου να συμπληρώνεται το πεδίο «ειδική περίπτωση» με την ένδειξη 13, ώστε να ασφαλίζεται στους κλάδους κύριας ή και επικουρικής σύνταξης καθώς και για τις συνειπραττόμενες εισφορές.

 

Για την ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας σε είδος και στο ειδικό λογαριασμό θα χρησιμοποιείται ο ΚΑΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5512 ή 5522 κωδικός ειδικότητας ο 423210 και ΚΠΚ ο 4172.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

Εργάζεται σε ξενοδοχείο ασφαλισμένος με ειδικότητα μηχανικός αυτοκινήτων, ο οποίος ασχολείται με τη συντήρηση των οχημάτων του ξενοδοχείου. Η ειδικότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στην λίστα των ΚΑΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5512ή 5522. Η απεικόνιση της ασφάλισης θα γίνει ως εξής:

 

1η εγγραφή: KAΔ 5020, κωδ. Ειδικότητας 741000, κωδ. ειδικής περίπτωσης 13,ΚΠΚ 110.

 

2η εγγραφή : ΚΑΔ 5512ή 5522,κωδ. Ειδικότητας 423210,ΚΠΚ 4172.

 

1η εγγραφή (κλάδος σύνταξης).

ΚΑΔ 5020

Κωδ.ειδικότητας 741000

Ειδική Περίπτωση 13

ΚΠΚ 110

Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17

 

2η εγγραφή (κλάδος παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα ειδικός λογαριασμός).

ΚΑΔ 5512 ή 5522

Κωδ.ειδικότητας 423210

ΚΠΚ 4172

Τύπος αποδοχών 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-17

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ