Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/1/90 - 10/04/2012

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση – Τροποποίηση οδηγιών για την καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Συμπλήρωση – Τροποποίηση οδηγιών για την καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αθήνα, 10/4/2012
Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/90
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
:ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ : « Συμπλήρωση – Τροποποίηση οδηγιών για την καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους »
Σχετ.: Το με αριθ. Γ99/1/85/5.4.2012 Γενικό Έγγραφο.
 
Με το Γενικό έγγραφο Γ99/1/85/5.4.2012 παρασχέθηκαν οδηγίες για την καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
Στην παράγραφο 4 του εγγράφου αυτού, που αναφέρεται σε οργανωτικά θέματα σημειώνεται ότι « Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 10/4/2012 μέχρι 16/5/2012 κατά τις ημερομηνίες 10, 11, 18, 19, 23, 24, 25, 26/4/2012 και 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16/5/2012 και από ώρα 16:00 έως 19:00.»
 
Ακολούθως σημειώνεται ότι, «Οι Διευθυντές των Υποκ/των μπορούν σε περίπτωση που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν (αναμονή δικαιούχων για πληρωμή κλπ) να καθορίζουν νωρίτερα από την 16:00 την έναρξη λειτουργίας των συνεργείων πληρωμής ή να παρατείνουν τις εργασίες τους και μετά την 19:00.»
 
Επομένως, στις περιπτώσεις που για αντικειμενικούς λόγους, η πληρωμή Δωροσήμου Πάσχα 2012 δεν είναι δυνατή μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων και με το δεδομένο ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων ασφαλισμένων μας , δύναται ο Διευθυντής του Υποκ/τος να προσδιορίσει ώρες πληρωμής δωροσήμου και πριν την λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων στις συγκεκριμένες όμως ως άνω ημερομηνίες.
 
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ενημερωθούν με ανακοινώσεις τα Τοπικά Σωματεία των οικοδόμων και να εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες του Γ99/1/85/5.4.2012 Γενικού Εγγράφου.
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ