Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α30/472α/7 - 03/04/2012

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας συζύγων συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα.

1. Με τις διατάξεις του άρθρ. 11 του ν.2176/82, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 5 του άρθρ. 10 του ν. 2217/1994, καθώς και με την Φ 40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο ασθένειας σε άλλο ημεδαπό οργανισμό ή κλάδο ασθένειας να μπορούν με αίτηση τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας, καταβάλλοντας ως μηνιαία εισφορά 8,5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 568,16 € αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

 

2. Με βάση λοιπόν τα αναφερόμενα παραπάνω, στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι αλλοδαπής πηγής προκειμένου να έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη θα πρέπει και οι δύο, να καταβάλλουν την μηνιαία εισφορά 8,5% βάσει των ανωτέρω.

 

Ο/Η σύζυγος, που δεν είναι συνταξιούχος μπορεί να χαρακτηρισθεί προστατευόμενο μέλος του/της συζύγου μόνο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 33 του Α.Ν 1846/1951, όπως και οι λοιποί ασφαλισμένοι.

 

Επομένως, σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης του ενός συζύγου, λόγω του χαρακτηρισμού του ως μέλους οικογένειας, ενώ συνεχίζει να είναι συνταξιούχος αλλοδαπής πηγής θα πρέπει να γίνει εκ νέου υπαγωγή βάσει της δικής του σύνταξης.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ