Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας (Υπόθεση C-49/09) (Παράβαση κράτους μέλους - Φόρος προστιθεμένης αξίας - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Μεταγενέστερη προσχώρηση κρατών μελών - Μεταβατικές διατάξεις - Διαχρονική εφαρμογή - Μειωμένος συντελεστής - Προϊόντα βρεφικής ενδύσεως, εξαρτήματα (αξεσουάρ) βρεφικών ενδυμάτων και παιδικά υποδήματα)

 

 

 

2010/C 346/15

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Δ. Τριανταφύλλου και K. Herrmann)

Καθής: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωποι: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz και A. Rutkowska)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 98, σε συνδυασμό με το παράρτημα III, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα βρεφικής ενδύσεως, στα εξαρτήματα (αξεσουάρ) βρεφικών ενδυμάτων και στα παιδικά υποδήματα

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

  1)Η Δημοκρατία της Πολωνίας, προβλέποντας την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φόρου προστιθεμένης αξίας 7 % για τις παραδόσεις, την εισαγωγή και το ενδοκοινοτικό εμπόριο προϊόντων βρεφικής ενδύσεως, εξαρτημάτων (αξεσουάρ) βρεφικών ενδυμάτων και παιδικών υποδημάτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 98 και του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

  2)Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Πολωνίας στα δικαστικά έξοδα.