Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Τ00/504/3 - 29/03/2012

ΘΕΜΑ: Περί της επιστροφής ή μη εισφορών ασφαλισμένων και εργοδότη σε πρόσωπα που διετέλεσαν ασφαλισμένοι του κλάδου Σύνταξης του τέως Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε.

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 308/2011 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε δεκτή από τον Διοικητή του Ιδρύματος, προκειμένου να λάβετε γνώση και να ενεργήσετε σύμφωνα με αυτή.

 

Η εν λόγω γνωμοδότηση αφορά την μη επιστροφή εισφορών ασφαλισμένων και εργοδότη σε πρόσωπα που διετέλεσαν ασφαλισμένοι του κλάδου Σύνταξης του τέως Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε.

 

Συγκεκριμένα έγιναν δεκτά τα εξής:

 

Όπως είναι γνωστό το άρθρο 27 παρ.7 του α.ν.1846/1951 «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ρυθμίζει τα της επιστροφής των εισφορών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως, δεν περιέχει όμως ρύθμιση που να είναι δυνατή η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών ή η χορήγηση αποζημίωσης σε ασφαλισμένο, σε περίπτωση που διακοπεί ο ασφαλιστικός του δεσμός χωρίς αυτός να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

Με το άρθρο 26 του καταστατικού του τέως ΤΑ.Π. – Ο.Τ.Ε. προβλεπόταν η χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης σε ασφαλισμένους που αποχωρούν από την ασφαλιστέα στο Ταμείο υπηρεσία του Ο.Τ.Ε. χωρίς να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Το άρθρο αυτό δεν αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως των κατά την ένταξη ασφαλισμένων, ούτε στον τρόπο υπολογισμού της συντάξεως τους, συνεπώς δεν έχει διατηρηθεί σε ισχύ δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.1 του ν.3655/2008.

 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 1 με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν.3092/2002, ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του εντασσόμενου ταμείου λογίζεται ως χρόνος που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η νομοθεσία του οποίου δεν περιέχει αντίστοιχη ρύθμιση.

 

Συνεπώς επί των αιτήσεων επιστροφής ατομικών λογαριασμών εισφορών προσώπων που ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΑ.Π. – Ο.Τ.Ε. και αποχώρησαν από την εργασία τους χωρίς να θεμελιώσουν αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο ΤΑ.Π. – Ο.Τ.Ε. κατ’ επίκληση του άρθρου 26 του καταστατικού του, πριν την ένταξη του κλάδου σύνταξης του Ταμείου στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εφαρμογή έχει η περί Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νομοθεσία, η οποία δεν προβλέπει επιστροφή εισφορών προσώπων που ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΑ.Π. – Ο.Τ.Ε. πριν την ένταξη, δοθέντος ότι το ανωτέρω αναφερόμενο άρθρο του Καταστατικού του τ. ΤΑ.Π. – Ο.Τ.Ε. έπαψε να ισχύει μετά την ένταξη του κλάδου σύνταξης του ΤΑ.Π. – Ο.Τ.Ε. στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλούνται οι απόψεις που διατυπώθηκαν με το Ε24/3/26-1-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ προς το Τοπικό Υποκατάστημα Αμαρουσίου, και τυχόν ποσά που επεστράφησαν αναζητούνται χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ