Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 3ης Μαρτίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Υπόθεση C-41/09) (Παράβαση κράτους μέλους - Φόρος προστιθεμένης αξίας - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Μειωμένος συντελεστής - Ζώντα ζώα προοριζόμενα συνήθως για την παρασκευή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα - Παράδοση, εισαγωγή και αγορά αλόγων)

 

 

 

2011/C 130/03

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Δ. Τριανταφύλλου και W. Roels)

Καθού: Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εκπρόσωποι: C. Wissels, M. Noort, M. de Grave και J. Langer)

Παρεμβαίνοντες προς στήριξη των αιτημάτων του καθού: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωποι: M. Lumma και C. Blaschke), Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωπος: B. Beaupère-Manokha)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 12, σε συνδυασμό με το παράρτημα Η', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) και των άρθρων 96, 97, 98 και 99 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1), σε συνδυασμό με το παράρτημά της ΙΙΙ — Μειωμένος συντελεστής — Παράδοση, εισαγωγή και αγορά ορισμένων ζώντων ζώων (ιδίως αλόγων) που δεν προορίζονται για την παρασκευή ή την παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

   1)Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, υπάγοντας σε μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθεμένης αξίας τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εισαγωγές και αγορές αλόγων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, σε συνδυασμό με το παράρτημα Η', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, και από τα άρθρα 96 έως 99, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε συνδυασμό με το παράρτημά της III.

 

  2)Καταδικάζει το Βασίλειο των Κάτω Χωρών στα δικαστικά έξοδα.

 

   3)Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Γαλλική Δημοκρατία φέρουν τα έξοδά τους.