Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2011 [αίτηση του Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Enel Maritsa Iztok 3 AD κατά Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP (Υπόθεση C-107/10) (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - ΦΠΑ - Οδηγίες 77/388/ΕΟΚ και 2006/112/ΕΚ - Επιστροφή φόρου - Προθεσμία - Τόκοι - Συμψηφισμός - Αρχές της ουδετερότητας του φόρου και της αναλογικότητας - Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης)

 

 

 

2011/C 194/06

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Administrativen sad Sofia-grad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Enel Maritsa Iztok 3 AD

κατά

Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP

Αντικείμενο

Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης — Administrativen sad Sofia-grad — Ερμηνεία των άρθρων 18, παράγραφος 4, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), και 183, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Δεσμευτική προθεσμία για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, κατά τη λήξη της οποίας πραγματοποιείται ο υπολογισμός των τόκων που οφείλονται στον υπόχρεο — Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του εν λόγω υπολογισμού, με αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, ο υπολογισμός πραγματοποιείται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επί του φορολογικού ελέγχου — Εύλογη προθεσμία — Δυνατότητα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ με συμψηφισμό τού προς επιστροφή ποσού με φορολογικές οφειλές του υποχρέου — Αρχές της ουδετερότητας του φόρου και της αναλογικότητας

Διατακτικό

  1)Το άρθρο 183 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/138/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, έχει την έννοια, σε συνδυασμό με την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ότι αντιβαίνει στο άρθρο αυτό η εθνική ρύθμιση που προβλέπει την αναδρομική παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να επιστρέφεται το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον η ρύθμιση αυτή στερεί τον ιδιώτη από το δικαίωμα λήψης τόκων υπερημερίας επί του επιστρεπτέου ποσού, το οποίο είχε ο ιδιώτης αυτός πριν από την έναρξη της ισχύος της εν λόγω ρύθμισης.

 

  2)Το άρθρο 183 της οδηγίας 2006/112, κατόπιν της τροποποίησης της οδηγίας αυτής με την οδηγία 2006/138, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα της αρχής της ουδετερότητας του φόρου, έχει την έννοια ότι αντιβαίνει στο άρθρο αυτό η εθνική ρύθμιση που προβλέπει ότι η κανονική προθεσμία για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, μετά τη λήξη της οποίας οφείλονται τόκοι υπερημερίας επί του επιστρεπτέου ποσού, παρατείνεται σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας φορολογικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην οφείλονται τέτοιοι τόκοι πριν από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας αυτής, μολονότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μεταφορά του υπολοίπου αυτού κατά τις τρεις επόμενες φορολογικές περιόδους μετά την περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκε το υπόλοιπο αυτό. Αντίθετα, δεν είναι αντίθετος προς τη διάταξη αυτή ο καθορισμός της διάρκειας της κανονικής αυτής προθεσμίας σε 45 ημέρες.

 

  3)Το άρθρο 183 της οδηγίας 2006/112, κατόπιν της τροποποίησης της οδηγίας αυτής με την οδηγία 2006/138, έχει την έννοια ότι η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας που πραγματοποιείται με συμψηφισμό δεν αντιβαίνει στο άρθρο αυτό.