Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 28ης Ιουλίου 2011 [αίτηση του Supremo Tribunal Administrativo (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lidl & Companhia κατά Fazenda Pública (Υπόθεση C-106/10) (Φορολογία - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - ΦΠΑ - Βάση επιβολής του φόρου - Τέλος που οφείλεται για την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εισέλευση ή την εισαγωγή αυτοκινήτων)

 

 

 

2011/C 298/10

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Supremo Tribunal Administrativo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Lidl & Companhia

κατά

Fazenda Pública

παρισταμένου του

Ministério Público

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Supremo Tribunal Administrativo — Ερμηνεία των άρθρων 73 και 78, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 79, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Συνυπολογισμός, στη βάση επιβολής του ΦΠΑ, του πορτογαλικού «imposto sobre veículos» — Τέλος επί των καινούριων οχημάτων, το οποίο οφείλεται για την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εισέλευση ή την εισαγωγή τους — Τέλος που καταβάλλεται άπαξ από τον επιχειρηματία/πωλητή του οχήματος κατά τη θέση του σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην πορτογαλική αγορά

Διατακτικό

Εθνικό τέλος όπως το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης τέλος επί των μηχανοκίνητων οχημάτων (imposto sobre veículos), του οποίου η γενεσιουργός αιτία συνδέεται άμεσα με την παράδοση οχήματος εμπίπτοντος στο πεδίο εφαρμογής του τέλους αυτού και το οποίο καταβάλλεται από τον προμηθευτή του οικείου οχήματος, περιλαμβάνεται στα «τέλη, δικαιώματα, εισφορές και φόρ[ους]» κατά την έννοια του άρθρου 78, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και πρέπει, κατ’ εφαρμογήν της εν λόγω διατάξεως, να συνυπολογίζεται στη βάση επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας της παραδόσεως του οχήματος αυτού.