Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Ιουλίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (Υπόθεση C-274/10) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Δικαίωμα εκπτώσεως - Τρόπος ασκήσεως - Άρθρο 183 - Εθνική ρύθμιση επιτρέπουσα την επιστροφή της διαφοράς του ΦΠΑ μόνο καθόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το ποσό του φόρου επί των εισροών που προκύπτει από πράξεις για τις οποίες δεν έχει ακόμη καταβληθεί το τίμημα)

 

 

 

2011/C 298/14

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Δ. Τριανταφύλλου, B. Simon και K. Talabér-Ritz)

Καθής: Δημοκρατία της Ουγγαρίας (εκπρόσωποι: M. Fehér, K. Szíjjártó, G. Koós, και K. Magony, szakértő)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική ρύθμιση επιτρέπουσα την επιστροφή της διαφοράς του ΦΠΑ μόνον καθόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το ποσό του φόρου που προκύπτει από συναλλαγές για τις οποίες δεν έχει ακόμα καταβληθεί το τίμημα — Προσβολή της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

      1)Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας,

υποχρεώνοντας τους υποκείμενους στον φόρο, στη φορολογική δήλωση των οποίων υπάρχει διαφορά κατά την έννοια του άρθρου 183 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου, να μεταφέρουν τη διαφορά αυτή πλήρως ή μερικώς στην επόμενη φορολογική περίοδο, όταν οι φορολογούμενοι δεν έχουν καταβάλει πλήρως το τίμημα για την αντίστοιχη αγορά στον προμηθευτή τους,

 

ενόψει του ότι, λόγω της υποχρεώσεως αυτής, ορισμένοι υποκείμενοι στον φόρο, στη φορολογική δήλωση των οποίων εμφανίζεται συστηματικώς διαφορά υποχρεούνται να μεταφέρουν πλέον της μιας φοράς τη διαφορά αυτή στην επόμενη φορολογική περίοδο,

παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω οδηγία.

 

   2)Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας στα δικαστικά έξοδα.