Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 8ης Μαρτίου 2012 — Επιτροπή κατά Γαλλίας (Υπόθεση C‑596/10) «Παράβαση κράτους μέλους — Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις συναλλαγές που αφορούν ιππίδες, και ιδίως άλογα»

 

 

 

  1. Φορολογικές διατάξεις — Εναρμόνιση των νομοθεσιών — Φόροι κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — Συντελεστής του φόρου — Δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρα 96 έως 99 και παράρτημα III, σημεία 1 και 11) (βλ. σκέψεις 46-47, 76, 80 και διατακτ.)
  2. Φορολογικές διατάξεις — Εναρμόνιση των νομοθεσιών — Φόροι κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — Συντελεστής του φόρου — Δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή για μεταβατική περίοδο — Προϋποθέσεις (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρα 99 και 110) (βλ. σκέψεις 74-75, 77)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 96 έως 99 και του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις συναλλαγές που αφορούν ιππίδες, και ιδίως άλογα

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Η Γαλλική Δημοκρατία, εφαρμόζοντας μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας στις συναλλαγές που αφορούν ιππίδες και ιδίως άλογα, όταν δεν προορίζονται, κανονικά, να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή τροφίμων ή στη γεωργική παραγωγή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 96 έως 99 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας αυτής.

 

2) Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

3) Η Ιρλανδία φέρει τα δικαστικά έξοδά της.