(Τελευταία Κωδικοποίηση: 23.03.2015)

 

Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015
Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος.

Απαντώντας στην από 20.2.2015 επιστολή σας, όσον αφορά την αρμοδιότητα μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», οι οποίες ισχύουν από 1.1.2015, οι κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης) υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 2.8 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 οι προαναφερόμενες οντότητες, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του του νόμου 4270/2014 , εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες, με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.). Επομένως εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την παράγραφο 3.10.1 της προαναφερόμενης ερμηνευτικής εγκυκλίου.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα κοινωφελή ιδρύματα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ως οντότητες της του Ν. 4308/2014 , όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης), εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες και ως εκ τούτου εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για τα θέματα μητρώου που θέτετε στην επιστολή σας αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το Αυτοτελές τμήμα ΣΤ΄ Μητρώου & Εγγραφής φορολογουμένων αυτής, στην οποία και κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, με συνημμένη την επιστολή σας.

Απαντώντας στην από 20.2.2015 επιστολή σας, όσον αφορά την αρμοδιότητα μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», οι οποίες ισχύουν από 1.1.2015, οι κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης) υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 2.8 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 οι προαναφερόμενες οντότητες, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του του νόμου 4270/2014 , εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες, με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.). Επομένως εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την παράγραφο 3.10.1 της προαναφερόμενης ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα κοινωφελή ιδρύματα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ως οντότητες της παραγράφου 2δ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 , όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης), εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες και ως εκ τούτου εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για τα θέματα μητρώου που θέτετε στην επιστολή σας αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το Αυτοτελές τμήμα ΣΤ΄ Μητρώου & Εγγραφής φορολογουμένων αυτής, στην οποία και κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, με συνημμένη την επιστολή σας.

δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόµενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επιµέρους λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη του Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α. το π.δ 15/2011 ( Α΄ 30) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,
β. το π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», για τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
δ. το π.δ. 146/2003 (Α΄ 122) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α΄ 194) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δηµόσια νοσοκο-
µεία,
ε. το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)», για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού.
4. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόµενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επιµέρους λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη του Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α. το π.δ 15/2011 ( Α΄ 30) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,
β. το π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», για τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
δ. το π.δ. 146/2003 (Α΄ 122) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α΄ 194) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δηµόσια νοσοκο-
µεία,
ε. το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)», για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού.
4. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόµενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επιµέρους λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη του Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α. το π.δ 15/2011 ( Α΄ 30) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,
β. το π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», για τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
δ. το π.δ. 146/2003 (Α΄ 122) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α΄ 194) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δηµόσια νοσοκο-
µεία,
ε. το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)», για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού.
4. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόµενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επιµέρους λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη του Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α. το π.δ 15/2011 ( Α΄ 30) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,
β. το π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», για τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
δ. το π.δ. 146/2003 (Α΄ 122) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α΄ 194) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δηµόσια νοσοκο-
µεία,
ε. το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)», για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού.
4. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόµενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, οι επιµέρους λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη του Ισολογισµού, του Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α. το π.δ 15/2011 ( Α΄ 30) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,
β. το π.δ. 80/1997 (Α΄68) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», για τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
δ. το π.δ. 146/2003 (Α΄ 122) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α΄ 194) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δηµόσια νοσοκο-
µεία,
ε. το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)», για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού.
4. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.