Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 12ης Ιουλίου 2012 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-326/11) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, B, στοιχείο ζ', σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α' - Παράδοση κτιρίων και του συνεχόμενου εδάφους - Παράδοση κτιρίου στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη μετατροπή του σε νέο κτίριο - Εξακολούθηση και περάτωση των εργασιών από τον αγοραστή μετά την παράδοση - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ)

 

 

 

2012/C 287/27

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία των άρθρων 4, παράγραφος 3, στοιχείο α', και 13, B, στοιχείο ζ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγές προβλεπόμενες από την έκτη οδηγία — Απαλλαγή των παραδόσεων κτιρίων και του συνεχόμενου με αυτά εδάφους — Παράδοση κτιρίου ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη μετατροπή του σε νέο κτίριο — Συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών από τον αγοραστή μετά την παράδοση

Διατακτικό

Το άρθρο 13, B, στοιχείο ζ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α', της ως άνω οδηγίας, έχει την έννοια ότι η προβλεπόμενη στην πρώτη διάταξη απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης αξίας καλύπτει παράδοση, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, ακινήτου αποτελούμενου από γήπεδο και παλαιό κτίριο το οποίο ευρισκόταν σε φάση μετατροπής σε νέο κτίριο, εφόσον, κατά το χρονικό σημείο της ως άνω παραδόσεως, είχαν πραγματοποιηθεί στο παλαιό κτίριο μόνο εργασίες μερικής κατεδαφίσεως και το κτίριο αυτό, εν μέρει τουλάχιστον, εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.